Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHR0
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS840F3

Бюджет и финансови отчети

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

Дейностите се осъществяват от два отдела „Бюджет и местни приходи“ и „Счетоводство“.

Отдел „Бюджет и местни приходи“, в част „Бюджет“:

 • Оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности и кметства и второстепенни разпоредители в общината.
 • Следи ежемесечно за изпълнението на бюджета и при необходимост внася предложения до кмета на общината за извършване на промени.
 • Обобщава бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и формира консолидирания бюджет.
 • Разработва разчетите за капиталовите разходи съвместно с други структурни звена от общинската администрация и разработва бюджетните прогнози, планира приходите и разходите в общинския бюджет.
 • Осъществява методическо ръководство и контрол на второстепенните разпоредители с бюджет по прилагането на нормативната база за осъществяване на бюджетния процес.
 • Организира и координира съставянето на проект на бюджет на общината за съответната година изготвя бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и по съставяне, приемане, изпълнение, актуализиране и отчитане на бюджета.
 • Организира съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината и при спазване на указанията на Министерството на финансите.
 • Подготвя корекции по консолидирания бюджет на общината и бюджетите на второстепенните разпоредители, на база извършени промени от министерство на финансите, получени средства по национални и европейски програми под формата на трансфери.
 • Подготвя становище по постъпили искания за компенсирани промени между дейностите и параграфите по бюджетите на кметствата и второстепенните разпоредители, финансирани от общинския бюджет.
 • Извършва анализи на отчетите по изпълнение на бюджета и предлага мерки за отстраняване на установени пропуски.
 • Изготвя анализ на приходите, обхващаш всички приходоизточници с цел повишаване на събираемостта.
 • Изготвя План-сметката за дейностите по чистотата за съответната година.

Отдел „Счетоводство“:

 • Изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнението на бюджета – месечни и тримесечни.
 • Изготвя годишен счетоводен отчет и приложенията към него съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
 • Организира отчетността на дълготрайните активи на общината.
 • Организира съхранението на счетоводната информация и ползването и съгласно Закона за счетоводството.
 • Осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджет в структурата на общината.
 • Извършва текущ и последващ контрол по разходването на бюджетните средства.
 • Подготвя необходимите документи и информация, свързани с общинския дълг, включително проект на годишен отчет за състоянието на общинския дълг.
 • Изготвя справки относно размера и движението на общинския дълг.
 • Подпомага Кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково - материални ценности.