Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.03.2024

Община Павликени
гр. Павликени, п.к. 5200
бул. "Руски" № 4
Област Велико Търново, Република България
Телефон 0610 51321
Факс 0610 52642

obshtina@pavlikeni.bg
pavlikeni@vestel.bg

Център за административно обслужване на гражданите - телефон 0610 51364

 

Инж. Емануил Манолов – кмет 0610/5-35-80 e_manolov@pavlikeni.bg

Инж. Албена Петрова – зам. кмет 0610/5-13-22 a_petrova@pavlikeni.bg

Инж. Анастасия Вачева – зам. кмет 0610/5-13-13 a_vacheva@pavlikeni.bg

Румянка Гавраилова – секретар Община 0610/5-13-29 r_gavrailova@pavlikeni.bg

Арх. Георги Григоров – гл. архитект 0610/5-13-50 g_grigorov@pavlikeni.bg

Нели Ангелова – финансов контрольор 0610/5-13-66 n_angelova@pavlikeni.bg

Румен Костадинов – Ръководител звено вътр. одит 0610/5-50-02 v.odit@pavlikeni.bg

Павлина Атанасова – Ст. вътр. одитор 0610/5-50-02 p_anastasova@pavlikeni.bg

Георги Бъчваров – ПР 0887539888 georgebuchvarov@mail.bg

 

Дирекция „Бюджет, местни приходи и общинска собственост“

Гинка Николова – директор 0610/5-13-35 g_nikolova@pavlikeni.bg

 

Отдел „Бюджет и местни приходи”

Тодор Боев - Н-к отдел 0610/5-34-93 t_boev@pavlikeni.bg

Йорданка Колева - Гл. експерт „Бюджет“  koleva@pavlikeni.bg

Тихомир Трифонов - Гл. експерт „Приходи” 0610/5-20-82 mdt_trifonov@pavlikeni.bg

Албена Минчева - Гл. експерт „Приходи от стоп. сектор” 0610/5-20-82 a_mincheva@pavlikeni.bg

Ралица Димитрова - Гл. експерт „Приходи” 0610/5-34-93 r_dimitrova@pavlikeni.bg

Петя Станева - Ст. Специалист „Приходи” 0610/5-24-64 p_staneva@pavlikeni.bg

Светла Неделчева - Мл. Експерт „Приходи” 0610/5-24-64 s_stoyanova@pavlikeni.bg

 

Отдел „Общинска собственост и стопански дейности”

Бистра Иванова - Н-к отдел 0610/5-13-52 b_vasileva@pavlikeni.bg

Велина Йорданова - Гл. Експерт ОбС и приват. - юрист 0610/5-13-34 velina_iordanova@pavlikeni.bg

Милена Радкова - Ст. експ. „Иконом. д-ти и упр. на общ. жилища” 0610/5-13-34 m_radkova@pavlikeni.bg

Стела Личева - Гл. експерт „Общинска собственост“ 0610/5-13-34 s_licheva@pavlikeni.bg

Дияна Джамбова - Мл. експ. „Земеделие“ 0610-5-13-48 ddzhambova@pavlikeni.bg

Дейност 866 „Общински пазари и тържища” - Общински пазар

Марияна Стойнова - Ст. счетовод. 0610/5-50-44 pazar@pavlikeni.bg

Любка Великова – Касиер. домак. 0610/5-50-44 pazar@pavlikeni.bg

Даниела Христова – Инкасатор 0610/5-50-44 pazar@pavlikeni.bg

 

Дирекция  „ Устройство на територията и строителство”

инж. Петър Петров – директор 0610/5-13-32 petar_viktorov@pavlikeni.bg

Точка Каратодорова - Гл. спец. „Строителство” 0610/5-13-49 tochka_nikolova@pavlikeni.bg

Ренета Илиева - Гл. спец. „Строителство” 0610/5-13-49 reneta_ilieva@pavlikeni.bg

Никола Узунов - Гл. спец. „Строителство” 0610/5-13-49 nikola_uzunov@pavlikeni.bg

инж. Емил Иванов - Ст. експерт „Строителство” 0610/5-13-49 emil_ivanov@pavlikeni.bg

Силвия Петрова - Гл. спец. Строит. пътна инфр. и безоп. на движението 0610/5-13-49  s_petrova@pavlikeni.bg

Галя Николова - Гл. спец. „Строителство” 0610/5-13-14 galya_nikolova@pavlikeni.bg

Маруся Иванова - Ст. специалист „Строителство” 0610/5-13-49 m_ivanova@pavlikeni.bg

 

 

Отдел „Правно обслужване, човешки ресурси и обществени поръчки”

Славена Грозева - Н-к отдел, той и гл. юрискон. 0610/5-13-57 grozeva@pavlikeni.bg

Владимир Лечев - Ст. Юрисконсулт 0610/5-13-30 v_lechev@pavlikeni.bg

Красимир Борисов - Гл. експерт Общ .поръчки 0610/5-13-30 kborisov@pavlikeni.bg

Десислава Петева - Гл. експ. ЧРОРЗ 0610/5-13-37 d_peteva@pavlikeni.bg

Теодора Мусакова  – Ст. експерт ЧРПП 0610/5-13-37 t_musakova@pavlikeni.bg

Цветелина Иларионова - Ст. експ. Общ. поръчки- юрист 0610/5-13-30 c_ilarionova@pavlikeni.bg

 

Отдел „Регионално развитие, екология, проекти и програми”

Таня Тодорова - Н-к отдел 0610/5-13-69 t.todorova@pavlikeni.bg

инж. Иванка Александрова - Гл. експ РРПП 0610/5-13-23 I_aleksandrova@pavlikeni.bg

инж. Николчо Николчев – Консултант 0610/5-13-26

Даниела Димитрова - Гл. експ. РРПП 0610/5-13-26 dimitrova_rre@pavlikeni.bg

Даниела Богомилова - Гл. експ. РРПП 0610/5-13-26 d_bogomilova@pavlikeni.bg

Ралица Ивановa - Гл. експ. РРМСТ 0610/5-13-26 ralitsa.vassileva@pavlikeni.bg

Кристина Георгиева - Гл. експерт „Екология” 0610/5-13-55 K_georgieva@pavlikeni.bg

Теодора Колева - Старши експерт РРЕП 0610/5-13-26 t_koleva@pavlikeni.bg

Шериф Шерифов - Ст. Специалист „Лесничей“ 0610/5-13-55 lesnichei@pavlikeni.bg

 

Отдел „Административно и информационно обслужване”

Йорданка Шопова - Гл. специалист ЕСГРАОН 0610/5-13-31 dani@pavlikeni.bg

Мариета Стоянова - Гл.  експ. ГС 0610/5-13-25 marieta_stoyanova@pavlikeni.bg

Сенка Петкова - Гл. спец.  АУ 0610/5-13-61 senka@pavlikeni.bg

Татяна Ставровска - Гл. спец. Деловодство 0610/5-13-64 t_stavrovska@pavlikeni.bg

Нели Димитрова - Гл. специалист АО 0610/5-13-62 neli_lubenova@pavlikeni.bg

Радина Костадинова - Ст. експ. “Tехн. сътр., той и коорд. по ИСУ” 0610/5-13-21 r_kostadinova@pavlikeni.bg

Изабела Минчева - Мл. експерт „Обсл. на ОС и УА“ 0610/5-13-59 i_mincheva@pavlikeni.bg

Силвия Дечева - Гл. експ. УК и ОМП 0610/5-13-47 s_decheva@pavlikeni.bg

инж. Христо Горанов - Системен адм. 0610/5-13-24 hristo@pavlikeni.bg

Ивайло Никифоров – Инспектор 0610/5-13-56 i_nikiforov@pavlikeni.bg

Иво Иванов - Ст. Инспектор 0610/5-13-56 i_ivanov@pavlikeni.bg

Дежурен ОбСО 0610/5-13-45

 

Отдел „Хуманитарни дейности”

Катя Димитрова - Н-к отдел 0610/5-13-27 kati.di@pavlikeni.bg

Мария Петкова - Гл. експ. Култура и обр. 0610/5-13-46 m_petkova@pavlikeni.bg

Магдалена Новакова - Специалист Спортни и младежки д-ти 0610/5-13-46 m_novakova@pavlikeni.bg

 

Отдел „Счетоводство”

Ваня Йорданова - Н-к отдел , той и гл. счетовод. 0610/5-13-42 v.mironova@pavlikeni.bg

Виолетка Тодорова - Ст. счетовод. 0610/5-13-66 v_todorova@pavlikeni.bg

Маргарита Пейчевска – Ст. счетоводител 0610/5-13-41 m_peychevska@pavlikeni.bg

Цветелина Венкова - Ст. счетовод. 0610/5-13-43 c_venkova@pavlikeni.bg

Мария Флорова - Ст. счетовод. 0610/5-13-41 m_florova@pavlikeni.bg

Елена Гавраилова - Счетоводител 0610/5-13-41 e_gavrailova@pavlikeni.bg

 

Счетоводство на образованието

Бисерка Борисова - Гл. счетовод. 0610/5-13-19 es_no@pavlikeni.bg

Бисерка Георгиева - Ст. счетовод. 0610/5-13-19 es_no@pavlikeni.bg

Изабела Николова –  Счетоводител 0610/5-13-19 es_no@pavlikeni.bg

 

„Спортна база за спорт за всички”

Андреан Иванов - Р-тел звено -спортни имоти 0610/5-27-51

 

Сектор „Зоокът”

Сезаин Мехмедов – Началник zoopark@pavlikeni.bg

 

Център за подкрепа за личностно развитие

Георги Филипов – Директор g_filipov@pavlikeni.bg

 

Военен отдел

Стефко Стойчев - Мл. експ. ВО 0610/5-30-15 s_stoichev@pavlikeni.bg

 

Благоустрояване и комунална дейност

инж. Кирил Кирилов – Директор 0610/5-24-66 kiril_kirilov@pavlikeni.bg

Иванка Иванова - Гл. счетовод. 0610/5-31-03

 

Кметства

с. Батак

batak@pavlikeni.bg

Зенко Маринов – кмет с. Батак 061302/320

Емилия Минкова – Гл. спец. "Адм. обслужване и приходи" 061302/232

 

с. Бутово

butovo@pavlikeni.bg

Станислав Теодосиев – кмет с. Бутово 06137/ 26-33

Диана Ефремова - Гл. спец. „Адм. обслужване и приходи” 06137/ 26-56

 

гр. Бяла черква

b_cherkva@pavlikeni.bg

Георги Терзиев – кмет гр. Бяла Черква 0610/9-81-68

Ренета Георгиева – гл.спец. ЕСГРАОН 0610/9-81-98

 

с. Вишовград

vishovgrad@pavlikeni.bg

Иван Маринов – кмет с. Вишовград 0610/9-80-31

Малинка Обрешкова - Гл. спец. „Адм. Обслужване и приходи” 0610/9-80-75

 

с. Върбовка

varbovka@pavlikeni.bg

Антон Антонов - кмет с. Върбовка 0610/ 9-80-27

Кунка Радева - Спец. „Адм. обслужване” 0610/ 9-80-51

 

с. Горна Липница

g_lipnitsa@pavlikeni.bg

Георги Стефанов – кмет с. Горна Липница 0610/9-80-79

Инж. Живка Серафимова - Гл. спец. „Адм. Обслужване и приходи” 0610/9-80-54

 

с. Димча

dimcha@pavlikeni.bg

Иваничка Колева - Кмет с. Димча 0610/9-80-84

 - Гл. спец. „Адм. Обслужване и приходи” 0610/9-80-84

 

с. Долна Липница

d_lipnitsa@pavlikeni.bg

Емил Илиев – кмет с. Долна Липница 0610/9-80-56

Йорданка Миткова - Гл. спец. „Адм. Обслужване и приходи” 0610/9-80-97

 

с. Дъскот

daskot@pavlikeni.bg

Николай Митев – кмет с. Дъскот 0610/9-81-28

Юлия Онбашиева - Гл. спец. „Адм. Обслужване и приходи” 0610/9-81-03

 

с. Караисен

karaisen@pavlikeni.bg

Стефан Николов – кмет с. Караисен 0610/9-81-15

Венка Карайванова - Гл. спец. „Адм. обслужване и приходи” 0610/9-81-08

 

с. Лесичери

lesicheri@pavlikeni.bg

Габриела Георгиева – кмет с. Лесичери 0610/9-81-05

София Христова - Гл. спец. „Адм. Обслужване и приходи” 0610/9-81-10

 

с. Михалци

mihaltsi@pavlikeni.bg

Петко Петков – кмет с. Михалци 0884414999

Анелия Атанасова - Гл. спец. „Адм. обслужване и приходи” 0882623263 / 0610/9-81-87

 

с. Мусина

musina@pavlikeni.bg

Христо Иванов – кмет с. Мусина 0610/9-81-41

Ангелина Христова - Гл. спец. „Адм. Обслужване и приходи” 0610/9-81-36

 

с. Недан

nedan@pavlikeni.bg

Георги Георгиев – кмет с. Недан 0610/9-81-20

Нина Савова - Гл. спец. „Адм. Обслужване” 0610/9-81-48

 

с. Паскалевец

paskalevets@pavlikeni.bg

Мирослав Димитров – кметски наместник с. Паскалевец 0613/9-52-20

Елена Ляскова - Гл. спец. „Адм. Обслужване и приходи”

 

с. Патреш

patresh@pavlikeni.bg

Марио Душков – кмет с. Патреш 0610/9-81-60

Дарина Русанова - Гл. спец. „Адм. Обслужване и приходи”  0610/9-81-60

 

с. Росица

rositsa@pavlikeni.bg

Айгюн Юмеров – кмет с. Росица 0610/9-81-32

Мерал Мехмедова - Ст. спец. „Адм. Обслужване и приходи”

 

с. Сломер

slomer@pavlikeni.bg

Ангел Янков – кмет с. Сломер 0610/9-81-55

Тодорка Иванова - Гл. спец. „Адм. Обслужване и приходи” 0610/9-81-63

 

с. Стамболово

stambolovo@pavlikeni.bg

Атанас Борисов – кмет с. Стамболово 0610/9-81-23

Галя Костова - Гл. спец. „Адм. Обслужване и приходи” 0610/9-81-76