Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LO4
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L42

Инвестиции

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 14.06.2021

На основание чл. 22з, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите със свое Решение № 121/30.04.2020 г. Общински съвет - Павликени е приел Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Павликени и издаване на сертификати за инвестиция клас В.