Списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 03.09.2021

№ по ред

Описание и местоположение на обекта

АОС

Площ (кв.м.)

 

Цена в лв.

с ДДС

 

година

обща

в т.ч. застр.

1

Жилищен парцел ХV, кв. 149 по ПУП на гр. Павликени, ул. „Шипка“

986

2003 г.

980,00

 

11760,00

2

УПИ ІІ, кв. 34а по ПУП на гр. Павликени

981

2003 г.

750,00

 

4000,00

3

НУПИ IV, заедно с построената в него сграда „Бивше котелно помещение“, кв. 91 по ПУП на гр. Павликени

5644

2020 г.

287,00

116,00

21046,00

4

УПИ І, кв. 104 по ПУП на гр. Бяла черква

2012 

2010 г. 

3307,00

 

13000,00

5

УПИ ІІ, кв. 104 по ПУП на гр. Бяла черква

2013 

2010 г. 

3100 ,00

 

12000,00

6

УПИ I, кв. 8а по ПУП на гр. Бяла черква

4944

2016 г.

840,00

 

3000,00

7

УПИ II, кв. 47 по ПУП на с. Димча

929

2002 г.

1540,00

 

5544,00

8

УПИ III, кв. 47 по ПУП на с. Димча

978

2003 г.

1440,00

 

5184,00

9

УПИ II-240, заедно с построената в него нежилищна сграда, кв. 25 по ПУП на с. Михалци

1825

2009 г.

1800

191

5810,40

10

УПИ VIII-870, заедно с построените в него жилищна сграда, второстепенна постройка и навес, кв. 85 по ПУП на с. Михалци

3896

2014 г.

1250

154

4645,20