Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KC5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12145

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.11.2023

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Павликени се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Павликени и в съответствие със стратегията за управление на общинската собственост за съответния период. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.

Разработването на програма се предхожда от отчет на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през предходната година.

В програмата са дадени прогнози за очакваните приходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост; основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане и при необходимост внасянето им като непарична вноска в капитала на търговски дружества; учредяване на ограничени вещни права или предоставяне на концесия; необходимостта от нови имоти или замени и способите за тяхното придобиване.

 

 

Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 г. е актуализирана със следните решения на Общински съвет - Павликени:

1. Решение № 718 по Протокол № 57/23.02.2023 г.

2. Решение № 719 по Протокол № 57/23.02.2023 г.

3. Решение № 744 по Протокол № 59/30.03.2023 г.

4. Решение № 758 по Протокол № 60/27.04.2023 г.

5. Решение № 778 по Протокол № 62/22.06.2023 г.

6. Решение № 779 по Протокол № 62/22.06.2023 г.

7. Решение № 780 по Протокол № 62/22.06.2023 г.

8. Решение № 801 по Протокол № 64/27.07.2023 г.

9. Решение № 815 по Протокол № 65/31.08.2023 г.

10. Решение № 819 по Протокол № 65/31.08.2023 г.

11. Решение № 823 по Протокол № 65/31.08.2023 г.

12. Решение № 830 по Протокол № 66/25.09.2023 г.

13. Решение № 833 по Протокол № 66/25.09.2023 г.