Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OJ3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C84

Списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 12.08.2022

№ по ред

Описание и местоположение на обекта

АОС

Площ (кв.м.)

Цена в лв. с ДДС

година

обща

в т.ч. застр.

1

УПИ ІІ, кв. 34а по ПУП на гр. Павликени

981

2003 г.

750,00

 

4000,00

2

УПИ І, кв. 104 по ПУП на гр. Бяла черква

2012 

2010 г. 

3307,00

 

19380,00

3

УПИ ІІ, кв. 104 по ПУП на гр. Бяла черква

2013 

2010 г. 

3100 ,00

 

18168,00

4

УПИ ІІ, кв. 105 по ПУП на гр. Бяла черква

1838

2009 г.

2475,00

 

13116,00

5

УПИ I, кв. 8а по ПУП на гр. Бяла черква

4944

2016 г.

840,00

 

3000,00

6

УПИ II, кв. 47 по ПУП на с. Димча

929

2002 г.

1540,00

 

5544,00

7

УПИ III, кв. 47 по ПУП на с. Димча

978

2003 г.

1440,00

 

5184,00

8

УПИ VIII-870, заедно с построените в него жилищна сграда, второстепенна постройка и навес, кв. 85 по ПУП на с. Михалци

3896

2014 г.

1250,00

154,00

4645,20

9

УПИ II-767, кв. 84 по ПУП на с. Недан

6213

2021 г.

1000,00

 

5856,00