Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ7
Протоколи от проведени общи събрания на РСУО Отчети ОУП Преброяване на безстопанствени кучета 2022 г.

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.05.2022

Дейности свързани с работата на експерт „Екология”

 • Организира, координира и участва в разработването, актуализирането и изпълнението на програми, проекти, стратегии и договори насочени към управлението на компонентите на околната среда и опазването им от замърсяване. Подготвя годишни доклади и отчети по изпълнението на програмите, изискващи се по реда на специални закони в областта на опазването на околната среда.
 • Издава, изменя, продължава, прекратява или отнема разрешителни за ползване на водни обекти, които са общинска собственост.
 • Участва в обществени обсъждания на доклади по Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка, изпълнява задълженията разписани от Наредбата за ОВОС и провежда процедури, регламентирани с нормативната уредба по ОС във връзка с инвестиционни предложения.
 • Издава разрешителни за насочване на строителни отпадъци и изкопни земни маси, и извършва последващ контрол.
 • Одобрява Планове за управление на строителни отпадъци при издаване на разрешение за строеж и/или при откриване на строителна площадка и проследява отчитането им, съгласно разпоредбите на ЗУО и Наредбата за управление на строителни отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали.
 • Контролира изпълнението на проекти и договори за възстановяване, подобряване и рекултивация на земеделските земи, нарушени терени и общински депа за отпадъци.
 • Провежда кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в областта на управление на отпадъците. 
 • Осъществява контрол по Закона за управление на отпадъците и Наредбите  свързани с опазване на околната среда.
 • Извършва проверки и изготвя отговори и становища по постъпили жалби, сигнали и предложения от физически и юридически лица.
 • Организира изпълнението на предписания на контролните органи РИОСВ – Велико Търново, РЗИ – Велико Търново и Басейнова дирекция „Дунавски район” – гр. Плевен.
 • Изготвя  програми, наредби, отчети и други нормативни документи, в областта на опазване на околната среда и управление на отпадъците.