Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18E3
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OS1

Общинско предприятие „Благоустройство и комунални дейности“

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

Общинско предприятие „Благоустрояване и комунална дейност“, гр. Павликени, е специализирано звено на Община Павликени по смисъла на глава VI от Закона за общинската собственост и няма статут на юридическо лице. Седалище и адрес на управление на предприятието е гр. Павликени, ул. „Съединение“ № 4Б.

Общинското предприятие работи съгласно приетия от общинския съвет правилник, с който са определени структурата и дейността му.

ОП „БКД“ осъществява следните дейности по единния бюджетен класификатор:

 

  • Дейност „Чистота“

Предмет на дейността: „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“.

 

  • Дейност „Благоустрояване“

Предмет на дейността: „Благоустрояване, ремонт и поддържане на общински жилища, ел. монтажи, ВиК услуги на звената на издръжка на общината, в т.ч. и на делегираните държавни дейности“.

 

  • Дейност „Улично осветление и радиомрежа“

Предмет на дейността: „Осветление на улици и площади“.

 

  • Дейност „Озеленяване“

Предмет на дейността: „Зацветяване, поддържане на цветните пространства и косене на тревните площи на териториите за обществено ползване“.