Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C34

Архитектура и градоустройство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

Дирекция УТС съвместно с Главният архитект на Общината изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и свързаните с него закони и други нормативни актове

Провежда общинската политика по благоустройството, архитектурният облик на населените места, строителството и устройственото планиране на територията;

Организира и осъществява дейности по изработването, изменението и приемането на устройствените планове на територията на Общината;

Извършва текущо попълване и промени на действащите общи и подробни устройствени планове;
Организира работата на Общинският експертен съвет по устройство на територията.
Подпомага дейността на административните органи по Закона за устройство на територията (ЗУТ), в рамките на своите компетентности, съвместно  други институции.

Издава документи свързани с приложението на устройствените планове и регулационният статут на недвижимите имоти.

Благоустроява, осъвременява и поддържа населените места с съответствие с изискванията за достъпна среда и изискванията на  Закона за хората с увреждания.

Извършва административните процедури по даването на разрешения /визи/ за изготвянето на проекти, одобряването на инвестиционните проекти и издаването на Разрешения за строеж.

Поддържа общинската пътна инфраструктура на Общината.

Съвместно с органите РПУ на МВР осъществява дейности по безопасност на движението.

Осъществява контрола по строителството на територията на Общината за обекти от съответната категория по ЗУТ.

Изпълнява дейности по борбата с незаконното строителство съвместно с органите на ДНСК.

Извършва проверки по жалби и сигнали на физически и юридически лица, съставя констативни актове съгласно ЗУТ при установяване на нарушения и актове по Закона за административните нарушения и наказания.

Осъществява превентивен контрол на обекти застрашени от увреждане и самосрутване.

Изготвя проекти на становища, доклади, предписания, удостоверения и административни актове свързани със ЗУТ;
Подготвя доклади и предложения до Общинския съвет; 
Осигурява участие в специализирани комисии на Общината и общинският съвет;
Извършва помощни дейности свързани с Кадастралната карта, по договор с Агенцията по кадастъра и имотният регистър /АГКК/.

Изпълнява дейности по Закона за етажната собственост.

Поддържа техническите регистри и строителният архив на Общината.