Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.05.2021

БУЛСТАТ: 000133901

ДДС №: BG000133901

 

Вашите задължения към общината можете да платите безкасово по сметката на Община Павликени - BG77UNCR75278443385100, UNCRBGSF – УниКредит Булбанк и по съответния код на плащане:

441400 -  Патентен данък;

442100 - Данък върху недвижимите имоти;;

442200 – Данък върху наследствата;

442300 – Данък върху превозните средства;

442400 – Такса за битови отпадъци;

442500 - Данък при придобиване на имущества по дарение и възмездно;

442800 – Туристически данък;

443400 – Други местни данъци, определени със закон;

446500 – Глоби по наказателни постановления.