Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

Пътна инфраструктура

През общината преминават частично 5 пътя от трети клас на Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 106,5 км. В периода от 2014-2019 г. са ремонтирани 45,3 км от РПМ по данни на АПИ.

Част от Лот 5 и Лот 6 на автомагистрала „Хемус“ с обща дължина 28,75 км преминават през територията на община Павликени и следва да бъде завършени до 2024 г., което допълнително ще подобри свързаността на Павликени с околните селища, както и със София и Варна. Общинската пътна мрежа на община Павликени се състои от шестнадесет асфалтирани пътя с обща дължина от 96,8 км. В периода 2012 – 2020 г. са ремонтирани над 50% от тях.

През 80-те години на ХХ век е започнато изграждане на околовръстен път на град Павликени, който в момента общината активно лобира да бъде довършен. Уличната мрежа в общината е с обща дължина 394 км.

Железопътен транспорт и инфраструктура

През общината преминават 25,2 км от жп трасето София-Мездра-Горна Оряховица-Варна, което е и част от основната TEN-T мрежа, свързваща главните урбанизационни центрове в страната. Гари има в с. Бутово и гр. Павликени. Линията е с двойно трасе, електрифицирана, като през 2000 - 2001 г. е изцяло подновена.

ВиК мрежа

Всички населени места от общината са водоснабдени. Територията на община Павликени се обслужва от ВиК „Йовковци“ ООД – град Велико Търново, район Павликени. Във всички населени места на територията на общината има изградена водопроводна мрежа, а водоснабдяване се осъществява посредством терасите на р. Росица, р. Ломя, р. Негованка и шахтови кладенци, дренажи, помпени станции, напорни водопроводи и водоеми.

Канализационната мрежа е изцяло изградена в общинския център. Общината разполага с пречиствателна станция за отпадни води, която обслужва изцяло общинския център и е с капацитет от 10 596 жители. ПСОВ Павликени включва съоръжения за механично, биологично пречистване и обеззаразяване на отпадъчните води и третиране на утайките чрез автоматична система за мониторинг и контрол на цялата пречиствателна станция.

Електроенергийна инфраструктура

Енергийната инфраструктура на община Павликени се стопанисва от „Energo-Pro“. На територията на общината функционира една подстанция – „Павликени“ с мощност 110 kV. Съоръженията, подаващи ел. енергия на населените места са достатъчни, за да бъдат задоволени потребностите на населението. Община Павликени разполага с благоприятни условия за производство на електроенергия от възобновяеми източници. Чрез термосистемни колектори получават битова гореща вода три детски градини, МБАЛ Павликени, детската ясла и съблекалнята на стадион „Г. Панов“, а чрез фотоволтаичните системи се добива ел. енергия в две централи разположени в с. Долна Липница, една в с. Росица и една в местността Мрямор, в близост до с. Долна Липница).

По поречието на р. Росица са изградени и се експлоатират две централи – Росица II и Росица III, като и двете са частна собственост, а от 2015 г. функционира и микро водна електрическа централа Павликени.

Газопреносна и газоснабдителна мрежа

На територията на общината са газифицирани град Павликени и частично с. Бутово. Към 2020 г. в Павликени са газифицирани всички учебни заведения, детската ясла, Комплексът за социални услуги, по-голямата част от административните сгради. Очакванията са броят на потребителите от стопанския и битовия сектор да продължи да нараства.

През територията на общината минават националния северен „газов колектор”.