Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.12.2023

Председател

д-р Венцислав Милков Георгиев

Дата на раждане: 26 май 1990 г.

Място на раждане: гр. Пловдив

Семейно положение: женен

Трети мандат общински съветник от ПП "ГЕРБ"

Образование и квалификации:

От 1997 г. до 2009 г. - СОУ "Бачо Киро" гр. Павликени

От 2010 г. до 2014 г. - Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Специалност:   "Политология", ОКС - бакалавър

От 2014г. до 2015г. - Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Специалност: „Политология. Международни отношения“, ОКС - Магистър

От 2015 г. до 2016 г. - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново,

Специалност: „Политология. Дипломация и национална сигурност“, ОКС - Магистър

От 2016 г. до 2019 г. - Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий” 

Придобита степен: Доктор по политология
Автор на десетки научни публикации в сферата на политическите науки.

Член на научен   колектив, реализирал успешно проект за фундаментални научни изследвания.

Председател на НПО - "Младежка инициатива за Павликени"

Професионален опит: Трудовият ми опит е натрупан в различни компании от частния и държавния сектор, повечето разположени в гр. Павликени. Започнал съм от най-ниските нива и постепенно съм преминал през различни длъжности, до заемането на ръководни позиции в различни фирми.  Притежавам двугодишен опит като хоноруван преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Сътрудник към 44-то Народно Събрание на РБ.

За контакти

телефон: 0610/51359   E-mail: v_georgiev@pavlikeni.bg


Заместник-председател

Андрей Иванов Илиев

Дата на раждане:  13 юни 1972 г.

Място на раждане: гр. Павликени

Образование: Висше

Международна програма за обучение на политически лидер в САЩ-IVLP

Заместник Областен управител на Област Велико Търново 2013-2014г.

Четири мандата общински съветник в Община Павликени

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Заместник-председател

Светлана Христова Енева

Дата на раждане: 03 юни 1976 г.

Място на раждане:  гр. Габрово

Семейно положение: Омъжена с двама сина

Образование:

1991-1995 ДТГ "Димитър Хадживасилев" гр. Свищов, Специалност "Банково, застрахователно и осигурително дело"
1995-2000 СА „Д. А. Ценов" гр. Свищов, Специалност „Счетоводство и контрол“, ОКС – Магистър
2020-2022 ВТУ „Свети Свети Кирил и Методий“, Специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, ОКС - Магистър

Допълнителни квалификации:
1996-1998 СА „Д. А. Ценов" гр. Свищов, Специалност „Икономическа педагогика“
2023 г. "Департамент за информация и усъвършенстване на учители" гр. София, II ПКС
Участие в множество форуми, квалификации, мобилности, свързани с постоянно самоусъвършенстване и професионално развитие

Професионален опит:
2021 →  СУ „Бачо Киро“, Старши учител по математика
2020-2021 СУ „Бачо Киро“, Старши учител за целодневна организация на учебния ден
2017-2020 ПГАТ „Цанко Церковски“, Заместник-директор по учебната дейност
2008-2017 Сдружение „Ловно-рибарско дружество – Павликени“, Счетоводител
2000-2008 ПГАТ „Цанко Церковски“, Учител по икономически дисциплини


Заместник-председател

Христо Галинов Кавалски

Дата на раждане: 9 февруари 1987г.

Място на раждане: гр. Тетевен

Семейно положение: Неженен

Четвърти мандат общински съветник от Коалиция "БСП за България"

Образование и квалификации:

От 2002г. до 2006г. - СОУ "Бачо Киро" гр. Павликени

От 2008г. до 2011г. - „Висше училище по агробизнес и развитие на регионите” гр. Пловдив, Специалност: бакалавър по "Стопанско управление"

От 2012г. до 2014г. - Стопанска академия "Димитър А. Ценов" гр. Свищов, Специалност: магистър по "Стопанско управление", магистърска програма по "Фирмен мениджмънт и контролинг"

От 2016г. до 2019г. - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново, Специалност: магистър по "Психология"

Изучава специалност право

Завършени курсове:
"Школа по политически мениджмънт" към Фондация "Фридрих Еберт"

"Академия за общинска политика" към Институт за социална интеграция и Фондация "Фридрих Еберт"
"Обучение за избрани на публични постове" към Национален политически институт "Димитър Благоев" и Център за политическо образование

"Общинска младежка политика и закрила на детето" към НСОРБ и Консорциум "Обединение експерти" ДЗЗД

"Гражданско участие в местното самоуправление. Развитие на партньорство с ромски НПО и активизиране на местната общност" към Институт Отворено общество и Фондация за развитие на местното самоуправление

Дългогодишен член на НПО - "Дружество за ООН в България"

Професионален опит:
Председател на Общински съвет - Павликени - мандат 2019-2023

Член на контролния съвет на "Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България" за мандат 2019-2023

Трудовият ми опит до настоящият момент е преминал през различни държавни институции и частни търговски компании, като "УниКредит Булбанк" АД, "Мобилтел" ЕАД, "Изи Асет Мениджмънт" АД, Медицински център "Дианамед" ЕООД, Народно читалище "Братство - 1884" гр. Павликени, Дирекция "Бюро по труда" гр. Павликени