Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.08.2021

obs.predsedatelПредседател

Христо Галинов Кавалски

Дата на раждане: 9 февруари 1987г.

Място на раждане: гр. Тетевен

Семейно положение: неженен

Трети мандат общински съветник от ПП "БСП"

Образование и квалификации:

От 2002г. до 2006г. - СОУ "Бачо Киро" гр. Павликени

От 2008г. до 2011г. - „Висше училище по агробизнес и развитие на регионите” гр. Пловдив, Специалност: бакалавър по "Стопанско управление"

От 2012г. до 2014г. - Стопанска академия "Димитър А. Ценов" гр. Свищов, Специалност: магистър по "Стопанско управление", магистърска програма по "Фирмен мениджмънт и контролинг"

От 2016г. до 2019г. - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново, Специалност: магистър по "Психология"

Завършени курсове:

"Школа по политически мениджмънт" към Фондация "Фридрих Еберт"

"Академия за общинска политика" към Институт за социална интеграция и Фондация "Фридрих Еберт"

"Обучение за избрани на публични постове" към Национален политически институт "Димитър Благоев" и Център за политическо образование

"Общинска младежка политика и закрила на детето" към НСОРБ и Консорциум "Обединение експерти" ДЗЗД

"Гражданско участие в местното самоуправление. Развитие на партньорство с ромски НПО и активизиране на местната общност" към Институт Отворено общество и Фондация за развитие на местното самоуправление

Дългогодишен член на НПО - "Дружество за ООН в България"

Професионален опит:

Член на контролния съвет на "Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България"

Трудовият ми опит до настоящият момент е преминал през различни държавни институции и частни търговски компании, като "УниКредит Булбанк" АД, "Мобилтел" ЕАД, "Изи Асет Мениджмънт" АД, Медицински център "Дианамед" ЕООД, Народно читалище "Братство - 1884" гр. Павликени, Дирекция "Бюро по труда" гр. Павликени

За контакти

телефон: 0610/51359   E-mail: h_kavalski@pavlikeni.bg

 


Заместник - председател                                                 

д-р Венцислав Милков Георгиев

 

Дата на раждане: 26 май 1990 г.

Място на раждане: гр. Пловдив

Семейно положение: женен

Втори мандат общински съветник от ПП "ГЕРБ"

  Образование и квалификации:

От 1997 г. до 2009 г. - СОУ "Бачо Киро" гр. Павликени

От 2010 г. до 2014 г. - Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Специалност:   "Политология", ОКС - бакалавър

От 2014г. до 2015г. - Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Специалност: „Политология. Международни отношения“, ОКС - Магистър

От 2015 г. до 2016 г. - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново,

Специалност: „Политология. Дипломация и национална сигурност“, ОКС - Магистър

От 2016 г. до 2019 г. - Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий” 

Придобита степен: Доктор по политология
Автор на десетки научни публикации в сферата на политическите науки.

Член на научен   колектив, реализирал успешно проект за фундаментални научни изследвания.

Председател на НПО - "Младежка инициатива за Павликени"

Професионален опит: Трудовият ми опит е натрупан в различни компании от частния и държавния сектор, повечето разположени в гр. Павликени. Започнал съм от най-ниските нива и постепенно съм преминал през различни длъжности, до заемането на ръководни позиции в различни фирми.  Притежавам двугодишен опит като хоноруван преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

         Сътрудник към 44-то Народно Събрание на РБ.


 Заместник - председател

 

 инж. Дончо Пенчев Дончев      

             

 Дата на раждане: 13 ноември 1950 г.

 Място на раждане: гр. Павликени

 Семейно положение: женен

 Образование и квалификации: Висше - Машинен инженер

 Професионален опит: Началник отдел; Заместник директор "Метарем" ЕАД - гр. Паеликени,

Седем мандата общински съветник, Два мандата Председател на Общински съвет - Павликени (2007 - 2011, 2011 - 2015)

За контакти

E-mail:   doncho_1950@abv.bg