Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KK7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12146

План за действие за общинските концесии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.05.2021

Планът за действие за общинските концесии в Община Павликени се разработва в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода 2018 – 2027 година, приета от Координационния съвет по концесиите на 19 юни 2018 г., и е одобрена от Министерския съвет с Протокол № 24 от 20 юни 2018 г.

Планът за действие служи за определяне на концесиите, чрез които ще се изпълнят целите и приоритетите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите за посочения по-горе период.

Планът съдържа планираните процедури за определяне на концесионер, които ще се провеждат по реда на Закона за концесиите (ЗК). Проектите за концесии са определени по приоритетите и специфичните цели на Националната стратегия за развитие на концесиите. Съгласно стратегията приоритетите са основа за включване на проекти за концесии в Плановете за действие за общинските концесии.

За всеки проект за концесия са посочени прогнозираните данни по чл. 45, ал. 2 от ЗК.

Приетият от общинския съвет план за действие за общинските концесии може да се изменя и/или допълва текущо при включване на нов проект, изключване на проект или промени в проект относно прогнозираните елементи.

Съгласно чл. 21, ал. 1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията промените се приемат с решение на общинския съвет за приемане на актуализиран план за действие за общинските концесии.