Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 25.06.2021

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

e-mail: css.pavlikeni.bg@gmail.com

тел.: 0610/52336, 0884 268 626

Директор: Татяна Иванова

Социалните услуги на територията на община Павликени се предоставят от Комплекс за социални услуги, който обединява следните услуги:

 • Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и пълнолетни лица с увреждания

гр. Павликени 5200

ул. Любен Каравелов №31

телефон 0884 895811

е-mail csri.pavlikeni@gmail.com

Управител - Мария Ангелова

 • Дневен  център за деца с увреждания

гр. Павликени 5200

ул. Любен Каравелов №31

e-mail: dcdu_pavlikeni@mail.bg

тел.:  061098906

моб.тел.:  0882633769

Управител: Магдалена Печинова

 • Център за обществена подкрепа

гр. Павликени 5200

ул. Любен Каравелов №31

e-mail:  cop_pavlikeni@abv.bg

тел.: 0610/52336

моб.тел.: 0882211972

Управител: Теменужка Божанова

 • Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания „Любов“

гр. Павликени, 5200

 ул.“ Л. Каравелов“ №33

 • Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания „Надежда“

гр. Павликени, 5200

ул.“ Л. Каравелов“ №31

 • Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания „Св. Мина“

гр. Павликени, 5200

 ул.“ Страцин“ 2Г

 • Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Вяра“

гр. Павликени, 5200

ул.“ Страцин“ 2В

e-mail: mgd_pavlikeni@dir.bg

тел.: 061098907

моб.тел.: 0882 633 827

 • Дом за стари хора с. Караисен

с. Караисен, ул. „Извън регулация” №1, общ. Павликени.

e-mail:  dsh_karaisen@abv.bg

тел.: 06132/2289

моб.тел.: 0882534922

Дом за стари хора с. Караисен предоставя социални услуги на възрастни хора в надтрудоспособна възраст, навършили определената в чл.68, ал.1-3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж, включително на онези от тях, които са с физически увреждания и имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕК/НЕЛК.

 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Адрес: гр. Павликени, ул. „Съединение” 2

Управител: Милена Катинова

Телефон: 0610/5 28 59

GSM 0884117201

e-mail: dsp@pavlikeni.bg

Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, които се предоставят в общността. Те включват – доставяне на храна в дома, помощ в поддържането на хигиена в дома, съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства на потребители, които се нуждаят от тях и битови услуги.

Документи за ползване на услуги: молба-декларация и медицинска характеристика /по образец/.

 

Социални услуги в домашна среда, механизъм за лична помощ

Адрес: гр. Павликени, ул. „Съединение” 2

Милена Катинова

GSM 0884117201

Документи за ползване на услуги: ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ, Декларация за лични данни, ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ, Декларация трудов договор, Декларация мерки за защита по Закона за домашно насилие по отношение на ползвател на лична помощ /по образец/.

 

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ-КОМПОНЕНТ 4

Патронажна грижа в домашна среда чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Целеви групи:

Възрастни хора над 65 годишна възраст, с ограничения или невъзможност за самообслужване;

Хора с увреждания и техните семейства.

Всеки потребител може да получи услуги до 2 часа дневно за 6 месеца, считано от 02.12.2020 г., предоставени от екип от обучени по проекта специалисти, включващи медицински специалист, социален асистент, психолог.

Адрес: гр.Павликени, ул.“Съединение“№2

Милена Катинова

GSM : 0884117201/0889042465

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА , АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

Специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:

 • самообслужване;
 • движение и придвижване;
 • промяна и поддържане на позицията на тялото;
 • изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
 • комуникация.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ може  да се извърши всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, на тел.0884065506 или на  e-mail: otdel_hdsu@abv.bg .

Заявяването може да се направи всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа и в Домашен социален патронаж гр.Павликени, ул.“Съединение“№2  и на e-mail:  dsp@pavlikeni.bg .

Предвидено е един асистент да обслужва средно 3 лица.

За допълнителна информация: тел. 0884117201-Милена Катинова.

Декларация трудов договор
Дата на публикуване: 13.05.2021

Декларация лични данни
Дата на публикуване: 13.05.2021

Медицинска характеристика
Дата на публикуване: 13.05.2021

Молба-декларация
Дата на публикуване: 13.05.2021