Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.04.2021

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Име: Румянка Рафаилова Гавраилова

Дата и място на раждане: 17.11.1965 г., с. Батак, община Павликени

Образование и квалификации:

От 1988 до 1991 г. -  Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, магистър Начална училищна педагогика.

Професионален опит:

  • от 1987 до 1993 г.: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Батак, община Павликени, Длъжност: Начален учител;
  • от 1993 до 1996 г.: НУ „П. Р. Славейков”, гр. Павликени, Длъжност: Възпитател;
  • от 2003 до 2006 г.: Община Павликени, Длъжност: Организатор и Ст. експерт „Връзки с обществеността“;
  • от 2006 до 2007 г.: Община Павликени, Длъжност: Директор на дирекция АПИО;
  • от 2007 до 2010 г.: Община Павликени, Длъжност: Директор на дирекция АИО;
  • от 2010 до 2012 г.: Община Павликени, Длъжност: Началник отдел ОАОС;
  • от 08.02.2012 до сега:  Секретар на Община Павликени.

Секретарят на общината организира и отговаря за:

1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;

2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;

4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;

5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.

7. Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.