Z6_PPGAHG800P2O20QJ0FBUG23232
Z7_PPGAHG800P2O20QJ0FBUG232J6

Гори

Дата на публикуване: 27.04.2021
Последна актуализация: 17.06.2021

Община Павликени е собственик на 448,7 хектара горски територии, от които с предвидено ползване 263,8 хектара. Очакваната маса за ползване е 15 170 плътни кубически метра дървесина.

Годишният план за ползване на дървесина включва насаждения с предвидени възобновителни сечи, включени в Горскостопанския план на Община Павликени, изготвен за периода  2013 – 2023 г.