Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LU1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LH0

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 01.07.2022

На основание чл. 40 и чл. 41 от ЗПКОНПИ регистърът на подадените декларации и декларациите по чл. 35, ал. 2 част 2 се публикуват в интернет страницата на администрацията