Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 11.05.2021

На основание чл. 40 и чл. 41 от ЗПКОНПИ регистърът на подадените декларации и декларациите по чл. 35, ал. 2 част 2 се публикуват в интернет страницата на администрацията