Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K06
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12107
Отчет 2024г. Отчет 2023г. Отчет 2022г. Отчет 2021г. Отчет 2020г. Отчет 2019г.

Отчети за касовото изпълнението на бюджета на общината и сметките за средства от Европейски съюз

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 30.06.2021