Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LQ5
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LM2
Структура и функции Процеси на вземане на решения Устройствен правилник Декларации по ЗПК Декларации по ЗПКОНПИ Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията

Администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.08.2021

Служители на пряко подчинение на кмета 

Секретар на община

Финансов контрольор 

Главен архитект

Звено „Вътрешен одит“

 

Обща администрация

Дирекция „Бюджет, местни приходи и общинска собственост“

Отдел „Бюджет и местни приходи“

Отдел „Общинска собственост и стопански дейности“

Отдел „Счетоводство“

Отдел „Правно обслужване, човешки ресурси и обществени поръчки“

Отдел „Административно и информационно обслужване“

Звено „Служители в кметствата“

 

Специализирана администрация

Дирекция „Устройство на територията и строителство“

Отдел „Регионално развитие, екология, проекти и програми“

Отдел „Хуманитарни дейности“