Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2434
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IS0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ5

Процеси на вземане на решения

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.05.2021
 • определяне на процесите, включени и третирани в и от ИСУ;
 • тяхното прилагане в организационните единици, обхванати от ИСУ;
 • определяне на отговорниците за процесите;
 • определяне на последователността и взаимодействието на тези процеси;
 • определяне на необходимите критерии и методи, за да се осигури ефикасността на функциониране и на управление на тези процеси;
 • осигуряване наличието на ресурси и на информация, необходими за функциониране и наблюдение на тези процеси;
 • наблюдение, измерване и анализа на тези процеси;
 • своевременното приемане и реализиране на необходимите действия за постигане на планираните резултати и за непрекъснатото подобряване на тези процеси.
 • носят отговорност за ефективното осъществяване на дейностите по разработване, внедряване, функциониране и непрекъснато подобряване на Интегрираната Системата за Управление в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 и на другите нормативни актове.
 • носят отговорност за ефективното осъществяване на процеса, за който са упълномощени, съгласно регламентираните изисквания в документацията за съответния процес. При установяване на отклонения от изискванията, отговорниците за процесите са задължени да предприемат подходящи коригиращи действия и да предлагат мерки за подобрения
 • носят отговорност за постоянното прилагане на регламентите на документите от ИСУ. Персоналът има право на инициативи за подобрение и усъвършенстване на действащата ИСУ