Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24B6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CM2

Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

Списък на информационните масиви и ресурси, използвани в Община Павликени

 1. Отчети за касовото изпълнение на бюджета
 2. Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост
 3. Регистър на техническите паспорти на строежите
 4. Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП
 5. Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум
 6. Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 7. Регистър на одобрените инвестиционни проекти
 8. Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост
 9. Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване
 10. Регистри на търговските дружества с общинско участие
 11. Регистър на рекламно-инфoрмационните елементи
 12. Регистър на даренията
 13. Регистър на заявленията за достъп до информация
 14. Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води
 15. Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им
 16. Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания
 17. Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници
 18. Общински регистър на категоризираните туристически обекти
 19. Регистър на концесиите
 20. Главен регистър на общинската собственост
 21. Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон
 22. Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
 23. Регистър на социални институти и услуги
 24. Регистър на язовирите (когато има наличен)
 25. Списък на второстепенните разпоредители с бюджет
 26. Списък на издадените общи административни актове
 27. Списък на училища, детски градини и обслужващи звена
 28. Регистри на актове за гражданско състояние.
 29. Регистър на подадени декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ