Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 20.05.2021

Какъв е редът за записване за среща с кмета на община Павликени?
Отговор: Приемният ден на кмета е всеки петък с предварително записване. Записването се извършва от Секретаря на община Павликени, телефон 0610/5 13 29. 
Забележка: Предвид пандемията от COVID-19 и предприетите мерки в борбата с разпространението му, провеждането на приемен ден е преустановено.

Къде и как мога да заплатя дължимите данъци и такси към община Павликени?
Отговор: Вашите задължения към общината можете да платите безкасово по сметката на Община Павликени - BG77UNCR75278443385100, UNCRBGSF – УниКредит Булбанк – Павликени по съответния код на плащане:
441400 -  Патентен данък;
442100 - Данък върху недвижимите имоти;
442200 – Данък върху наследствата;
442300 – Данък върху превозните средства;
442400 – Такса за битови отпадъци;
442500 - Данък при придобиване на имущества по дарение и възмездно;
442800 – Туристически данък;
443400 – Други местни данъци, определени със закон;
446500 – Глоби по наказателни постановления.

или на касата на „Местни данъци и такси”, гр. Павликени, ул. „Съединение” №4.
Телефон: 0610/5 34 93 - Тодор Боев, началник отдел „Бюджет и местни приходи”, 0610/5 20 82 - Тихомир Пенчев, главен експерт „Приходи”.

Какъв е редът за записване за среща с главния архитект на община Павликени?
Отговор: Приемният ден на главния архитект на община Павликени за работа с граждани е всеки вторник. Записване няма, приемът се осъществява по реда на пристигане.

На какъв адрес се намира деловодството на община Павликени и какво е работното му време?
Отговор: Центърът за административно обслужване и услуги се намира на адрес гр. Павликени, бул. „Руски” №4 в сградата на общинска администрация - Павликени. Работното време е от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.30 часа в работни дни.

Към кого трябва да се обърнем при трудови спорове?
Запитвания свързани с трудови спорове може да се подават до Областна инспекция по труда Велико Търново.

Към кого следва да се обърнем при въпроси, свързани със социално подпомагане?
Молби за социално подпомагане следва да се подават до Областна дирекция социално подпомагане Велико Търново или до съответните общински дирекции.