Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3TQT1
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3TQ35

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

Дата на публикуване: 07.03.2024
Последна актуализация: 28.03.2024

За подпомагане изпълнението на дейностите, възложени на кмета на общината със Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) да организира и ръководи защитата на населението на територията на общината, съгласно чл. 65а, ал. 1 се създава Общински съвет за намаляване на риска от бедствия .

Състава на ОСНРБ се определят, съгласно чл. 65а, ал. 2 от ЗЗБ. Членове на съвета са заместник-кметовете на общината, главният архитект на общината, представители на общинския съвет, ръководители на структурите за спешно реагиране, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.
Поименният състав се определя със заповед на кмета на общината и се председателства от него.

Дейността на ОСНРБ се определя  с приети „Правила за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Павликени”. Съгласно Закона за защита при бедствия изпълнява указанията и насоките на Съвета за намаляване на риска от бедствия създаден към Министерски съвет.

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ОСНРБ

Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия /ОСНРБ/ изпълнява възложените му със Закона за защита при бедствия функции и правомощия на територията на община Павликени.
Основните задачи възложени с нормативната уредба са: разработва и координира дейностите по изпълнението на общинската програма за намаляване на риска от бедствия; разработва, преразглежда и актуализира общинския план за защита при бедствия; преглед и изготвя годишен доклад до Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, за състоянието на защитата при бедствия на територията на общината

ПРАВИЛА

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗАЩИТАТА ПРИ БЕДСТВИЯ ЗА 2023 Г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ЗА 2024Г.

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

ЗАСЕДАНИЯ НА ОСНРБ

Дневен ред на Заседание №1 от 19.03.2024год. Протокол от Заседание №1/19.03.2024год.

ЗАПОВЕДИ

Заповед № РД-02-11-1002 / 22.03.2024 год.