Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111D34
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DJ4
Декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ за 2023г. Декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ за 2022г. Декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ за 2021г Декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ за 2020г. Декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ за 2019г.

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 12.06.2021

Според чл. 41, ал. 1, от ЗПКОНПИ, органът по избора или назначаването поддържа публичен регистър на декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1.