Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115E1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115U0

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и съгласно Вътрешните правила на Община Павликени, след подаване и регистриране на заявление със задължителни реквизити в Центъра за административно обслужване, при Община Павликени, бул. „Руски” № 4.

Заявлението може да бъде подадено:

  • на място в Информационен центъра за административно обслужване в Общината - писмено;
  • по електронен път изпратено на e-mail: obshtina@pavlikeni.bg  или pavlikeni@vestel.bg
  • по пощата на адрес:Община Павликени,бул. „ Руски”№ 4.

Работното време на Центъра за административно обслужване е от 08.30 до 17.30ч., тел.: 0610/ 5 13 64.

Определено длъжностно лице за предоставяне на достъп до обществена информация - Секретар на Община Павликени - тел.: 0610/ 5 13 29.