Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115K6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115C4
Правомощия на Кмета Списък на издадените актове Управленска програма Отчети Одитен комитет

Кмет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.01.2024

инж. Емануил Александров Манолов

Дата и място на раждане: 20.12.1969 г., гр. Павликени

Образование и квалификации:

  • от 1984 до 1988 г. – Техникум по строителство „Ангел Попов“ – Велико Търново, Специалност: „Строителство и архитектура“;
  • от 1990 до 1995 г. – „Висш институт по архитектура и строителство“ – София, Специалност: „Промишлено и гражданско строителство“;
  • от 2004 г. – член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

Професионален опит:

  • от X.1995 до II.2006 г.: „Росица“ ООД – Павликени, Длъжност: Гл. инженер;
  • от II.2006 до XI.2011 г.: „Росица-99“ АД – Павликени, Длъжност: Изпълнителен директор;
  • от 03.11.2011 г. до сега: Кмет на Община Павликени.