Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0
Декларации Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.09.2023

„Местни данъци и такси”, гр. Павликени, ул. „Съединение” №4.

Тел: 0610 / 53493; 0610 / 52082

Уважаеми данъкоплатци,

проверка на дължимите от Вас данъци може да направите тук: СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ

Дейността на отдел Бюджет и местни приходи, в част „Местни приходи“, е свързана със следното:

  • Извършване на дейности, свързани с обслужване на данъчно задължените лица.
  • Установяване, обезпечаване и организиране събирането на публичните общински вземания по реда на ДОПК и ЗМДТ.
  • Приемане и обработване на данъчните декларации и определяне на размера на задълженията по тях.
  • Подготовка на информация за изготвяне на съобщения и документи, свързани с определянето на данъчни задължения по ЗМДТ.
  • Изготвяне на удостоверения по искане на данъчните субекти и външни институции за размерите на данъците и такса са битови отпадъци.
  • Прихващане или възстановяване на недължимо платени суми.
  • Извършване на проверки и ревизии в условията, предвидени в ДОПК
  • Разясняване на данъчните субекти на правата и задълженията им по ЗМДТ и ДОПК.
  • Оказване на методическа и практическа помощ на служителите в кметствата за събиране на местните приходи от данъци и такси.