Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.05.2021

Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) са органите за организация, ръководство и контрол на дейността по превенция и противодействие на детското асоциално поведение на ниво община. Такива комисии функционират в 305 - те общини и райони в страната. Като органи по превенцията на местно ниво, местните комисии осъществяват различни програми и дейности по предотвратяване извършването на противообществени прояви и криминални деяния от малолетни и непълнолетни. Комисиите ангажират местните власти с анализите на състоянието и тенденциите на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината. Превантивната дейност включва и идентификация и проучване на проблемите на територията на общината; консултиране и професионална квалификация; разработване , отпечатване и издаване на информационни материали.

Освен дейността по организация и осъществяване на цялата превантивна работа на територията на общината, Законът възлага на местните комисии и специфичната дейност по разглеждане на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Текстовете в глава "Особени правила за непълнолетните" в Наказателния Кодекс, кореспондирайки с чл.40 от Конвенцията на ООН за правата на детето и Правило 11 от Пекинските правила, пренасочват и препращат случаите с ненавършили пълнолетие извършители на криминални деяния към разпоредбите на Закона за БППМН. Възпитателните мерки са налагат след прецизен анализ на причините и факторите, довели до девиации в поведението. Предвидени са и мерки за въздействие по отношение на родителите, които не са положили достатъчно грижи за възпитанието на децата си и те са извършили противообществени прояви и / или престъпления.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

ОРГАНИЗИРА и КООРДИНИРА социално превантивната дейност на територията на община Павликени , издирва и установява съвместно с инспектора от детска педагогическа стая и дирекция “Социално подпомагане” - Отдел „ Закрила на детето”,  малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;

РАЗГЛЕЖДА възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни /непълнолетни и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК с настоящ адрес на територията на общината;

НАЛАГА възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т.1-10 и т. 12 от ЗБППМН и прави предложения до районния съд за налагане на възпитателните мерки “Настаняване в СПИ” и “Настаняване във ВУИ”;

НАЛАГА мерки по чл. 15 от ЗБППМН спрямо родителите;

УЧАСТВА в заседания по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на педагогическите съвети на ВУИ и СПИ и прави предложения;

ПРИВЕЖДА в изпълнение мерките по чл. 13 и чл. 15 от закона и осъществява контрол върху изпълнението им;

СЪДЕЙСТВА на лицата, излезли от СПИ, ВУИ и поправителни домове и приюти за безнадзорни лица пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

СЛЕДИ отблизо поведението и развитието на малолетни и непълнолетни, излезли от СПИ, ВУИ и поправителни домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените и взема мерки за тяхното по - нататъшно правилно развитие;

ПОДПОМАГА родителите, които имат затруднения при възпитанието на децата си;

ИЗУЧАВА състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;

ИЗПЪЛНЯВА мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал. 1 от ЗБППМН.

 

СЪСТАВ:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ:   инж.   АЛБЕНА   ГЕОРГИЕВА   ПЕТРОВА – ЗАМЕСТНИК -КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

2. СЛАВЕНА   ДИМИТРОВА   ГРОЗЕВА – ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПОЧРОП” ПРИ ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ;

ЧЛЕНОВЕ:

3. БИЛЯНА   СТОЙКОВА   ИВАНОВА – УЧИТЕЛ В ДЕТСКА ГРАДИНА № 5 „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ ГРАД ПАВЛИКЕНИ.

4. ВЕСЕЛА   ПЕНЕВА СТОЙКОВА – ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА „АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ“ ГРАД БЯЛА ЧЕРКВА, ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

5. ДАНИЕЛА   ПЕТРОВА   АТАНАСОВА – НАЧАЛНИК – ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“ ПРИ ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ ГРАД ПАВЛИКЕНИ

6. ДИЯНА   СТОЯНОВА   ФИЛИПОВА – ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЦВЕТНИ МЕЧТИ“ СЕЛО ВЪРБОВКА, ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

7. КАТЯ   ИВАНОВА   ДИМИТРОВА – НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“ В ОБЩИНА ПАВИКЕНИ

8. инж.   КИРИЛ   ТОДОРОВ   КИРИЛОВ – ДИРЕКТОР НА ОП „БКД“ ГРАД ПАВЛИКЕНИ

9. ПЕТКО   ТОДОРОВ   АТАНАСОВ – ИНСПЕКТОР „ДЕТСКА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ“ ПРИ РУ НА МВР ГРАД ПАВЛИКЕНИ

10. СИЛВИЯ   ПЕТРОВА   ДЕЧЕВА – СТАРШИ ЕКСПЕРТ „УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ОМП, ТОЙ И ИНСПЕКТОР ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД“ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

11. ШЕНАЙ   ЗЮРАПОВ   НУРИЕВ – ДИРЕКТОР НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”  СЕЛО БАТАК, ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ.

12. ГЕОРГИ   ФИЛИПОВ   ФИЛИПОВ – ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ В ОТДЕЛ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, ТОЙ И СЕКРЕТАР НА МКБППМН – ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ.

 

КОНТАКТИ:   0882 42 15 60

АДРЕС: 5200,  ПАВЛИКЕНИ , ул. „РАКОВСКИ” № 4 , ет. 2

/В СГРАДАТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, БИВШО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“/