Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 13.05.2021

Здравното обслужване на населението на територията на община Павликени се извършва от изградена и структурирана мрежа от здравни заведения. Осигурена е първа долекарска медицинска помощ в училищата и детските градини и достъп до здравнообразователна информация.

Чрез Националната мрежа на здравните медиатори в Община Павликени е назначен „Здравен медиатор”. Дейността на здравния медиатор е за подобряване на здравния статут на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към уязвими малцинствени общности.

На територията на община Павликени функционира една многопрофилна болница

(МБАЛ-Павликени), три медицински центъра и пет самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

 

МБАЛ - Павликени

Адрес: гр. Павликени, ул. "В. Петлешков" № 2,

Управител: д-р Ренета Кръстева

Телефон: 061098905, е-mail: mbal_pavlikeni@abv.bg

 

Болницата разполага с 95 легла и осъществява лечебна дейност по специалностите: вътрешни болести, гастроентерология, нефрология, пневмология и фтизиатрия, кардиология, ревматология, ендокринология, клинична хематология, хирургия, урология, нервни болести, педиатрия, анестезиология, рехабилитация, образна диагностика, микробиология, обща и клинична патология. Извършено е цялостно саниране на сградата, подмяна на дограмата и отоплителната инсталация.