Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HE6A0QBUIND909IJ5

На 31.05.2023 г. изтече срока за кандидатстване по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“ с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Дата на публикуване: 13.06.2023
Последна актуализация: 13.07.2023

Уважаеми съграждани,

На 31.05.2023 г. изтече срока за кандидатстване по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“ с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.

В обявения срок са подадени Предложения за изпълнение на инвестиции за всички 5 жилищни сгради/блок-секции, отговарящи на изискванията и подали заявления за участие.

 

Общата разгъната застроена площ на участвалите сгради е 29 046,02 м2.

 

Общият индикативен бюджет на подадените предложения е 9 567 709,06 лв.

 

За изпълнение на подготвителните дейности – обследване за енергийна ефективност, обследване за техническите характеристики на сградите и издаване на технически паспорт, Община Павликени подпомогна Сдруженията на собствениците с временен безлихвен заем в общ размер 181 944,27 лв.

 

Благодарим на Сдруженията на собствениците, които имаха упоритостта да извървят целия път и им пожелаваме успех в процеса на оценяване!

 

 

С уважение,

инж. Емануил Манолов /п/

Кмет на Община Павликени