Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115D2
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115F2
Почетни граждани Символи

Символи и почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.05.2021

С приета от ОС Павликени Наредба за символиката на Община Павликени за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и други възпоменателни знаци на територията на Общината се уреждат отношенията от местно значение, свързани с вида, съдържанието, начина на използване и реда на връчване на символите и званието на община Павликени в тържествени случаи и по специални поводи. С наредбата се урежда и статутът на празника на община Павликени.