Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OQ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12K77

Природни ресурси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

Релеф

Релефът на община Павликени е хълмист и равнинен. Южните и югозападните ѝ части (приблизително 1/3 от общата ѝ територия) попадат в пределите на Средния Предбалкан, където релефът е хълмист и има три обособени възвишения, височини и плата. Останалата част от територията ѝ (приблизително 2/3) влиза в състава на южните хълмисти части на Средна Дунавска равнина, а източно от град Павликени се простира долината на р. Росица. Средната надморска височина е 117 м.

Геоложките проучвания на територията на общината показват, че тя е бедна на полезни изкопаеми.

Климат

Община Павликени се намира в област с умерено-континентален климат, характеризиращ се с горещо лято, студена зима и голяма годишна амплитуда, близка до най-голямата за страната. Продължителността на слънчевото греене е около 2 140 часа. Безмразовият период е около 200 дни, средната скорост на преобладаващите северозападни и западни ветрове е около 3 m/s. Средногодишната температура е приблизително 13°C. Валежите са неравномерно разпределени през годината.

Почви

Според генерализираната схема на почвите в България, територията на община Павликени е изградена от няколко вида почви, сред които преобладават клас равнинни ландшафти.

Статистическите данни показват, че с най-голям размер и относителен дял на експлоатация на почвите са нивите, следвани от мерите, пасищата и трайните насаждения.

Води

Цялата територия на община Павликени се отнася към Дунавския водосборен басейн, като повече от 80% се падат на водосборния басейн на р. Янтра, а останалите – на водосборния басейн на р. Осъм. Към водосборния басейн на Янтра се отнася р. Росица, която протича от запад на изток с част от долното си течение през общината в широка и плоска долина. В района на с. Мусина протича част от средното течение на десния ѝ приток р. Негованка. Към водосборния басейн на р. Янтра принадлежи и р. Студена, която извира от общината, протича през нея с горното си течение и отводнява северната ѝ част.

Останалите около 20% от територията на община Павликени, в западната част, се отводняват от р. Ломя (десен приток на Осъм) и нейните основни десни притоци.

В общината има 32 извора на минерална вода, като от тях само 1 е официално регистриран минерален извор – Сондаж №Р-1хг.

Флора и фауна

Според горско-растителното райониране на България общината попада в Мизийската горско-растителна област в равнинно-хълмистия подпояс на листопадните дъбове и ксеротермични гори. Естествената горска и горско-храстова растителност е неравномерно разположена. Основните дървесни видове са благун и цер, на по-влажните места се срещата липа и ясен, а на по-сухите – габър, глог, люляк и др. От крайречната растителност доминират върби, тополи и папур.

Фауната на територията на общината включва елени, сърни, диви свине, зайци, яребици и фазани. Във водоемите са разпространени шаран, таранка, сом и др.