Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IO7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46
Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

Защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.03.2024

Бедствие е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото

Как трябва да действаме при различните видове бедствия

Наводнение

Пожар

Земетресение

Снегонавявания

Гръмотевични бури

Доброволно формирование

ИСТОРИЯТА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ДРУГИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

 

Поради увеличаването на риска от възникване на бедствия, пожари и др.извънредни ситуации се налага търсенето на ефективни решения и ангажираност от страна на гражданското общество и органите на местната власт. Един от начините е насърчаване и развитие на гражданските инициативи за общинските доброволни формирования за защита при бедствия, пожари и др.извънредни ситуации.

Доброволните формирования се създават от кметовете на общини по решение на общински съвети. Те са резултат от инициативността на органите за местно самоуправление и на отделните граждани. Създаването и организирането на доброволни формирования се осъществява на териториален принцип. Дейността на доброволните формирования се осъществява при строго спазване и прилагане на свързаните с нея закони и подзаконови нормативни актове.

Доброволните формирования за защита на населението при бедствия, пожари и др.извънредни ситуации подпомагат основните съставни части на Единната спасителна система и се включват при необходимост в дейности по защитата на населението: предупреждение, изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието, оповестяването, спасителни операции, ограничаване и ликвидиране на пожари, операции по издирване и спасяване, извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи. За изпълнение на тези видове дейности доброволците преминават необходимите обучения.

Доброволните формирования заемат специално място в системата за осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението при бедствия и извънредни ситуации.

КАК ДА СТАНА ДОБРОВОЛЕЦ:

Трябва да не сте служител на МВР или военнослужещ и желаете доброволно да участвате в дейности, свързани със защитата на населението при бедствия, пожари и др.извънредни ситуации, то Вие може да станете доброволец.

Набиране на доброволци:

Набирането на доброволци се осъществява от кмета на общината след което стартира процедура по набиране на кандидатите за доброволци. За повече информация може да се обърнете към общинската администрация или на тел.0610/5 13 47 и 0887 040 804.

Изисквания към кандидатите:

„Доброволец може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано” (чл. 40 от Закона за Защита при бедствия).

Необходими документи:

Регламентирани в чл. 8 от „Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”:

-Заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование

- Формуляр за кандидатстване по образец

- Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво

- Справка от психодиспансер, че лицеето не се води на отчет

- Свидетелство за съдимост

- Копие от документ за придобито образувание, специалност или правоспособност •S Писмено съгласие на работодателя

- Декларация за съгласие за обработка на личните данни

По следващ етап:

  1. След приключване на срока за подаване на документи постъпилите заявления се разглеждат от комисия и се определят одобрените кандидати
  2. С всеки одобрен кандидат кмета на общината сключва граждански договор
  3. Доброволците преминават първоначален основен курс на обучение
  4. Кмета осигурява на доброволеца застраховка и екипировка