Нормативна уредба

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

Съгласно чл.21, ал.1, т.12 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет – Павликени приема стратегии,прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности, както приема и правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.