Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C75

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Павликени

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.12.2023

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този Правилник урежда организацията и дейността на Общински съвет Павликени, неговите комисии, отношенията му с общинската администрация на Община Павликени.

Чл. 2. Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран от населението в Общината при условия и ред, определени от закона.

Чл. 3. (1) Общинският съвет изпълнява функциите по чл.21 от ЗМСМА и решава въпроси от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност.

(2) В изпълнение на своите правомощия общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

Чл. 4. В своята дейност общинският съвет се ръководи от следните общи принципи: законност; самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения; гарантиране и закрила интересите на жителите на Общината; публичност при вземане на решенията и тяхното изпълнение.

Чл. 5. Общинският съвет заседава в зала № 101 на общинска администрация гр. Павликени, бул. „Руски” № 4 от 17.00 часа, освен когато реши да заседава на друго място и друго време, при обявено в страната извънредно положение или извънредна епидемична обстановка по решение на ръководството на съвета, при спазване на законоустановените правила, чрез електронна система за гласов и видеообмен и електронна система за гласуване.

 

Глава втора.

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Чл. 6. (1) Общинският съвет се свиква на първо заседание от Областния управител в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.

(2) Преди началото на първото заседание, новоизбраните общински съветници полагат предвидената в чл. 32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) клетва, устно, което се удостоверява с подписване на клетвени листове. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на Областния управител или на негов представител и на Председателя или член на общинската избирателна комисия. Когато общински съветник е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет.

(3) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най - възрастния общински съветник. На първото заседание на общинския съвет се избира Председател на съвета.

Чл. 7. (1) Общинският съвет избира председател с тайно гласуване.

(2) За произвеждането на тайното гласуване се избира комисия.

(3) Всеки общински съветник може да издига кандидатура за председател на Общинския съвет.

Чл. 8. (1) Изборът на председател се извършва с интегрална бюлетина, върху която са изписани имената на съответните кандидати.

(2) Гласуването става с отбелязване на вот пред имената на съответния кандидат.
(3) Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни пликове, бюлетини без отбелязвания на вот и с повече от едно отбелязвания, се смятат за недействителни гласове.
(4) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.
(5) Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало.

 

Глава трета.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Чл. 9. (1) Общинският съвет:

1. създава постоянни и временни комисии и работни групи и избира техните членове.
2. одобрява общата численост и структура на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината.
3. избира и освобождава председателя на Общинския съвет.
4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на Общината.
5. приема, изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.
6. определя размера на местните данъци и такси.
7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства.
8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на Общината в техните органи.
9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.
10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията.
11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности.
12. определя изискванията за дейността на физическите и юридически лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и други особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура.
13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество.
14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представители на общината.
15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон;
16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината.
17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение.
18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност.
19. приема решения за провеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност.
20. одобрява символ и печат на общината.
21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.
22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината, след съгласуване с Областния управител.
23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнение на приетите от него актове.
(2) Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.
(3) Решенията по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 и 19 и по чл. 10, ал. 3 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници. Решенията са приети с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, когато броят на гласувалите „ЗА“ общински съветници е по - голям от останалата част от общия брой на общинските съветници.
(4) Решенията по ал. 1, т. 5, 6, 7, 8, 9, 13 и 14 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

Чл. 10. (1) Общинския съвет може да избира обществен посредник.

(2) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

(3) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от общинския съвет.

(4) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

Чл. 11. (1) Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.

(2) Актовете на общински съвет се разгласяват на населението на общината в срока по ал. 1 чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорваните актове на общински съвет се разгласяват по същия ред. Актовете на общински съвет се обнародват в „Държавен вестник”, когато това е предвидено със закон.

(3) Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на Общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осем часовото работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане.

Чл. 12. Общинският съвет продължава да изпълнява своите функции до конституиране на новоизбрания общински съвет. Когато съдът е спрял изпълнението на решението на общинската избирателна комисия за резултатите от изборите за общински съветници или е обявил изборния резултат за недействителен, срокът на пълномощията на общинския съвет, чийто мандат е изтекъл, се възобновява до полагането на клетвата от новоизбрания общински съвет.

Глава четвърта.

РЪКОВОДСТВО

Чл. 13. (1) Председателят на общинския съвет:

1. свиква съвета на заседания.       
2. ръководи подготовката на заседанията на съвета.      
3. ръководи заседанията на съвета.           
4. координира работата на постоянните комисии.         
5. подпомага съветниците в тяхната дейност.     
6. подготвя проект за дневен ред на заседанията, съобразно плана на общинския съвет и внесените предложения.           
7. съобщава на общинския съвет постъпилите предложения.  
8. осигурява реда в заседателната зала.    
9. удостоверява с подписа си достоверността на приетите от общинския съвет актове.
10. удостоверява с подписа си верността на протоколите от заседанията на общинския съвет, след като те са проверени от него.     
11. разпределя проектите за разработване на нормативни документи от местно значение, както и другите предложения, внесени в общински съвет, между постоя нните комисии според тяхната компетентност.
12. осигурява необходимите условия за дейността на съветниците и на комисиите.
13. представлява съвета пред външни лица и организации.     
14. поддържа връзките на съвета с политическите партии, обществени организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина.
15. следи за спазването на този правилник.        
16. заедно с ръководството на групите съветници определя местата на съветниците, кметовете и гражданите в заседателната зала.  
17. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник.      
18. утвърждава графиците за заседанията на комисиите, след съгласуване с Кмета на общината или от служител, упълномощен от него.  
(2) Когато на заседание на общинския съвет се обсъжда и решава въпрос, по който председателят е обявил частен интерес, заседанието се ръководи от един от заместник- председателите.

Чл. 14. (1) Председателят на Общински съвет - Павликени, получава основно месечно възнаграждение в размер на 45 % от основната заплата на кмета на общината.

(2) Общинският съвет упълномощава кмета на общината да подписва всички промени свързани с възнаграждението на председателя, произтичащи от промени в нормативните документи.
(3) Председателят на Общински съвет – Павликени работи с работно време от 13:30 до 17:30 ч. 
(4) Председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.
(5) Председателят на общинския съвет има право на:   
1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване, при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване.
2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.

Чл. 15. (1) Председателят на общинския съвет може да свиква заместник - председателите на общинския съвет, председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници или упълномощени техни заместници за консултации по програмата и дневния ред на общинския съвет и по други въпроси от неговата дейност.

(2) Председателят на общинския съвет може да свиква периодично председателите на постоянните комисии за обсъждане на изпълнението на програмата и на работата по постъпилите проекти за решения и други актове.

Чл. 16. (1) Общинският съвет избира трима заместник-председатели.

(2) Изборът на зам. председателите става по предложение на общинските съветници с явно или тайно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.

 

 

(3) Заместник-председателите:

 1. съвместно с председателя подготвят дневния ред за заседанията.
 2. информират председателя за присъствието на съветниците на заседанията.
 3. преглеждат протоколите от заседанията.
 4. при явно гласуване преброяват присъстващите в залата, гласувалите и съобщават на председателя резултатите от гласуването.
 5. осъществяват и други задачи, възложени им от председателя, свързани с дейността на общинския съвет.

(4) При отсъствие на председателя и по време на участието му в обсъждането на даден въпрос, заседанието се води от посочен от него заместник - председател.
(5) При обсъждане дейността на председателя или при откриване на процедура за предсрочно прекратяване на пълномощията му, заседанието се води от заместник- председател.

Чл. 17.     (1) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно:

1. по негово искане - чрез писмено депозирана оставка в деловодството на общинския съвет.
2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца.
3. с влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията.
(2) В случаите по ал.1, т.1 и т.3 прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда и гласува. В случая по ал.1, т.1 прекратяването поражда действие от обявяване на изявлението пред общинския съвет, а по ал.1, т.3 - от влизане в сила на съответния акт.
(3) При мотивирано писмено искане за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет по смисъла на ал.1, т.2, направено от най-малко една четвърт от всички общински съветници, заместник-председателите свикват нарочно заседание на общинския съвет не по-късно от 14 дни след постъпването му. Заседанието се ръководи от избран от общинския съвет заместник-председател, за когото са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници. Гласуването е тайно и искането се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(4) До три месеца от встъпване не може да се иска предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет.
(5) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя избор за нов председател се произвежда на същото заседание или не по-късно от следващото заседание.

Чл. 18. Правомощията на заместник - председателите се прекратяват на основание чл. 17 от този правилник, по реда предвиден за прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет.

 

 

 

Глава пета.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл. 19. (1) Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетва по чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

(2) Полагането на клетвата се удостоверява с подписването на клетвен лист.
(3) Общинските съветници продължават да изпълняват своите функции до полагане на клетвата от новоизбраните общински съветници.      
(4) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1. при поставяне под запрещение;
2. когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност.    
3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;           
4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;    
6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца;       
7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;    
8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;
9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;   
10. при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация;       
11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията;
12. при установяване на неизбираемост; 
13. при смърт.          
(5) Обстоятелствата по ал. 4 се установяват служебно от общинската администрация, относно съдимостта на лицата и със съответните други с документи издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването им. В случаите по ал. 4, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.
(6) В тридневен срок от получаването на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 5, 6 и 10, общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран следващия в листата кандидат. 
(7) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.     
(8) Решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 6, както и отказите по ал. 7 могат да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересованите лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите от партии, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. Препис от решението на общинската избирателна комисия се изпраща на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.
(9) Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по - късно от 1 месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия по ал. 6, съответно - след постановяването на решението по ал. 7, новоизбраният общински съветник полага клетва по чл. 32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 
(10) Ако в срока по ал. 9 председателят на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от Областния управител и се провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 9. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетвата пред Областния управител, в присъствието на представител на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.

Чл. 20. Общинският съветник има право:

1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета.
2. да предлага включване в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения.
3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета.
4. да получи екземпляр от приетите от общинския съвет наредби, правилници, стратегии и др.   
5. да отправя питания към кмета. Питането се депозира писмено от общинския съветник в срок до 3 работни дни преди следващото заседание на общинския съвет, а се отправя устно на заседанието. На питането се отговаря писмено и отговорът се представя устно на следващото заседание на общинския съвет, но не по-късно от 1 месец от внасянето на питането.    
6. да ползва всички технически средства и помещения, предоставени за общинския съвет.
7. държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

Чл. 21. (1) За участието си в заседание на общинския съвет и неговите комисии, общинският съветник получава през съответния месец брутно възнаграждение в размер на 55%, а председателите на постоянните комисии и заместник председателите на общинския съвет 60% от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за съответния месец. При отсъствие от заседание на постоянна комисия, месечното възнаграждение се намалява с 20%, а при отсъствие от заседание на Общински съвет с 30% от месечното възнаграждение. При уважителни причини за отсъствието по преценка на председателя на съвета санкции не се налагат.  

 1. За времето, през което изпълнява задълженията си по ЗМСМА, общинският съветник ползва неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж.
 2. Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, се одобряват от председателя и поемат от общинския бюджет.
 3. Общинският съветник не може:
 1. да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие;
 2. да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;
 3. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия
 1. В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 5, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

Чл. 22. Общинският съветник може да участва като представител на държавата в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, за което не получава възнаграждение.

Чл. 23. Трудовото правоотношение с общинския съветник не може да бъде прекратявано през времето на неговия мандат в случаите на чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда.

Чл. 24. (1) Общинският съветник е длъжен:

 1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на постоянните комисии, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси.
 2. да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет.
 3. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление.
 4. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
 5. да спазва установения ред по време на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии.

(2) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнася до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг (а) и роднини по права линия, по съребрена линия до 4-та степен, включително и по сватовство до втора степен включително.    
 

Глава шеста.

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл. 25. (1) Съветниците могат да образуват групи.

(2) Групата е от двама и повече съветника.        
(3) Групите съветници могат да формират съюз. Съюзът има правата на група, но участвайки в съюз, отделната група съветници не загубва правата си.

Чл. 26. (1) Всяка група съветници или съюзи представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете си, подписани от всички съветници от състава на групата или съюза.

(2) Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи съветници и съюзи и техните ръководства на заседание на общинския съвет.
(3) Всяка промяна в състава на групите съветници и съюзи се съобщава от председателя на общинския съвет на заседание.

Чл. 27. Името на група съветници или съюзи не може да повтаря име на организация, партия или коалиция, която вече се е регистрирала по съответния ред.

Чл. 28. (1) Всеки съветник може да членува само в една група.

(2) Условието за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група в съответствие с разпоредбите на този правилник.
(3) Съветник може да напусне групата си, като подаде писмено заявление до ръководителя на групата и до председателя на общинския съвет.

 

Глава седма.

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 29. (1) Общинския съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии.

(2) Постоянните комисии са в състав от 5 члена.
(3) Общинският съвет формира следните постоянни комисии:
1. Комисия по икономическа политика, бюджет и финанси;    
2. Комисия по общинска собственост, земеделие и гори;                     
3. Комисия по здравеопазване и социални дейности;    
4. Комисия по образование, наука, култура и духовни ценности;       
5. Комисия по териториално-селищно устройство, благоустрояване, комунални дейности, транспорт и екология;      
6. Комисия по административно-правни въпроси, обществен ред и законност;
7. Комисия по Регионална политика, евроинтеграция, интеграция на малцинствата и етническите въпроси;       
8. Комисия за младежта, спорта и туризма;        
9. Комисия по Закона за противодействие на корупцията.

10. Наблюдателна комисия.           
(4) Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии.
(5) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя и състава на комисиите.
(6) Комисиите при Общински съвет заседават в помещенията, които са предоставени от Кмета на общината за ползване от съвета, освен когато реши да заседават на друго място и друго време, при обявено в страната извънредно положение или извънредна епидемична обстановка по решение на ръководството на съвета , чрез предоставяне на писмени становища от общинските съветници и след проведени консултации по телефона или други алтернативни канали за гласов и видеообмен, с експерти от общинската администрация.

Чл. 30. Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират с явно гласуване по предложение на председателя на общинския съвет и общинските съветници. Отделните партии или коалиции не могат да имат мнозинство в комисиите.

Чл. 31. (1) Ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател и зам. председател.

(2) Ръководството на постоянната комисия:

1. организира работата и заседанията на постоянната комисия.
2. поддържа връзки и съгласува дейността на комисията с останалите постоянни и временни комисии.

Чл. 32. (1) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи, както и да привличат за експерти и консултанти външни лица.

(2) На експертите и консултантите, ползвани при работата на комисиите, се заплаща на база действащи нормативни документи, след предварително съгласуване с председателя на общинския съвет.

Чл. 33. (1) Дейността на комисиите се обезпечава финансово от бюджета на общинския съвет.

(2) При изпълнение на служебните си задължения общинските съветници, след съгласуване с председателя на общинския съвет, могат да ползват транспортните средства на общината.

Чл. 34. (1) Постоянните комисии подготвят проекти за нормативни документи от местно значение и проекти за решение, и ги внасят в общинския съвет.

(2) В заседанията на постоянните комисии присъства вносителят на материала или негов упълномощен представител. Комисията може да откаже разглеждането на внесен материал, ако не присъства вносителят или упълномощено от него лице.
(3) Постоянните комисии разглеждат предложенията, резолирани от председателя на общинския съвет, изготвят доклад и предлагат становище на общинския съвет за тяхното приемане, отхвърляне, изменение или допълнение в едноседмичен срок.
(4) Съветниците, които не са членове на дадена комисия, имат право да участват във всички нейни заседания без право да гласуват.

(5) Видеозапис от заседанията на постоянните комисии се публикува в платформа за видеосподеляне в тридневен срок от заседанието на комисията. Линк с препратка към видеозаписа се помества на официалната интернет страница на общината.

Чл. 35. Не може да бъде разглеждан на заседание на общинския съвет материал, по който няма становище и проект за решение на съответната комисия в двудневен срок преди заседанието на общинския съвет.

Чл. 36. (1) Постоянната комисия се свиква на заседания:

1. от нейния председател.   
2. по искане най-малко на 1/3 от нейните членове.        
3. по решение на председателя на общинския съвет.     
(2) Комисията взема решение, когато на заседанието присъстват повече от половината и членове. Решенията на комисията се вземат с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове.       
(3) Съкратените протоколи от заседанията на комисиите се подписват от председателя на комисията.   
(4) При отсъствие на председателя на комисията, заместник-председателят поема функциите му.

Чл. 37. Постоянните комисии работят между заседанията по своя програма.

Чл. 38. На заседания на общинския съвет, председателите на постоянните комисии задължително представят становище, придружено с проект за решение по обсъжданите от комисията въпроси.

Чл. 39. (1) Временните комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Предложение за образуване на временни комисии може да се прави от:

 1. председателя на общинския съвет.
 2. постоянна комисия.
 3. най-малко от 1/3 от общинските съветници.

(3) Задачите, числеността, състава, срока на дейност и финансовите средства на временните комисии се определят от общинския съвет.

 Глава осма.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Чл. 40. (1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

1. по негова инициатива.   
2. по искане на 1/3 от общинските съветници.   
3. по искане на 1/5 от избирателите на общината.          
4. по искане на областния управител.      
(2) В случаите по ал.1, т. 2, 3, 4 председателят на общинския съвет свиква заседание, което се провежда в седемдневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в седемдневен срок от искането.

Чл. 41. (1) Заседанията на ОС - Павликени се провеждат чрез електронна система. В случай на блокиране (отказ) на системата или при обстоятелства непозволяващи използването на електронната система, гласуването се провежда чрез вдигане на ръка и поименно във връзка с чл. 27, ал. 5 и чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 от ЗМСМА.

(2) Заседанията на общинския съвет са открити и се излъчват аудио по местния РТВ и видео в интернет. Видеозапис от заседанието се публикува в платформа за видеосподеляне. Линк с препратка към видеозаписа се помества на официалната интернет страница на общината. Приетите решения в едноседмичен срок след влизането им в сила, се отразяват на интернет страницата на общината.

(3) Лица, които не са съветници, могат да присъстват на заседанията на Общинския съвет, по реда, определен с настоящия Правилник.

Чл. 42. (1) Заседанията на общинския съвет са закрити, когато важни държавни интереси налагат това. В този случай не се допускат лица, които не са съветници, на заседанията на общинския съвет, и последните не се излъчват по местните РТВ и в онлайн пространството.

(2) Предложение за закрито заседание могат да направят председателят на общинския съвет, общински съветници или кметът на общината.        
(3) При постъпило предложение за закрито заседание, председателят поканва всички външни лица да напуснат залата. След като изслуша мотивите на председателят, общинския съвет обсъжда и гласува предложението. Съобразно резултата от гласуването, заседанието продължава като закрито или открито.        
(4) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.

Чл. 43. Председателят на общинския съвет открива заседанията, ако присъстват повече от половината от съветниците. Повече от половината от общия брой на съветниците е налице, когато броят на присъстващите на заседанието общински съветници е по - голям от останалата част от общия брой на съветниците.

Чл. 44. (1) В изключителни случаи председателят може да предложи промяна в дневния ред, в началото на заседанието.

(2) Окончателният дневен ред се гласува в началото на всяко заседание.      
(3) Не могат да бъдат обсъждани въпроси които не са включени в дневния ред и не са разглеждани в комисии.

Чл. 45. (1) Председателят ръководи заседанието и дава думата на ораторите.

(2) Никой съветник не може да се изказва без да е получил думата от председателя.
(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка, чрез електронната система или с предварителна писмена заявка.           
(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказване и определя реда на ораторите, като го съобразява с поредността на заявките.     
(5) Кметът на Общината може да поиска да му бъде дадена думата по всяко време на заседанието без предварителна заявка. В този случай председателят на общинския съвет незабавно предоставя думата на Кмета на Общината.      
(6) Кметът на общината участва в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас.          
(7) Кметовете на кметства и кметските наместници могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства и населени места.
(8) По време на заседанията на Общинския съвет, звуците на мобилните телефони са изключени и не се допускат провеждане на телефонни разговори.

Чл. 46. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за:

 1. прекратяване на заседанието.
 2. отлагане на заседанието.
 3. прекратяване на разискванията.
 4. отлагане на разискванията.
 5. отлагане на гласуването.

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл. 47. (1) Когато ораторът се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

(2) Съветникът не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

Чл. 48. Общинските съветници говорят от трибуната или от място, при осигурени микрофони на работните места.

Чл. 49. (1) Общинският съветник има право на реплика.

(2) Репликата е кратко възражение по съществото на приключило изказване от общински съветник. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.   
(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 реплики.
(4) Не се допуска реплика на реплика. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.

Чл. 50. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване на заседание на общинския съвет е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието.

(2) Общинският съветник има право на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването. 
(3) Право на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказвал.
(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на трима общински съветници.
(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл. 51. (1) Отделният оратор има право на изказване до 10 минути, освен ако не е приет друг регламент.

(2) Ако ораторът превишава определеното време, председателят, след като го предупреди, му отнема думата.

Чл. 52. При нужда времето за изказвания се определя предварително от председателя на общинския съвет, съгласувано с ръководителите на групите съветници и се разпределя между групите, пропорционално на тяхната численост.

Чл. 53. След като списъкът на ораторите е изчерпан и никой общински съветник не иска думата, председателят обявява разискванията за приключили.

Чл. 54. (1) Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване без да се обсъжда.

(2) Когато е постъпило предложение за прекратяване на разискванията, то не се обсъжда. Думата се дава само на по един представител от група съветници, която не е съгласна с предложението. 
(3) Ако предложението за прекратяване на разискванията е прието, но има представители на групи и съюзи, които не са се изказвали по разисквания въпрос, думата се дава на един съветник на всяка от тях.

Чл. 55. При предложение за прекратяване на разискванията и за отлагането им, най- напред се гласува предложението за прекратяване на разискванията.

Чл. 56. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет по предложение на председателя или на група съветници.

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл. 57. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на общинските съветници или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.

(2) Всяка група съветници може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 15 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването. Прекъсването на заседание не може да се иска до един час след започването му. Интервалът между две прекъсвания не може да е по-малък от един час.

Чл. 58. (1) Гласуването е лично. Гласува се “ЗА”, “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. Гласуването се извършва явно или тайно.

(2) Явното гласуване се извършва:

 1. чрез вдигане на ръка.
 2. чрез саморъчно подписване.
 3. поименно.
 4. чрез електронна система за гласуване.

(3) Поименното гласуване става като председателят прочита имената на съветниците, които отговарят съответно “ЗА”, “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.

Чл. 59. Тайното гласуване се извършва с бюлетини. Предложение за гласуване чрез саморъчно подписване или за тайно гласуване може да бъде направено от председателя на общинския съвет, от всички общински съветници или от една група съветници. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един общински съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение.

Чл. 60. Гласуването се извършва по следния ред:

 1. предложения за отхвърляне.
 2. предложения за отлагане за следващо заседание.
 3. предложение за заместване.
 4. предложения за поправки.
 5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки.
 6. предложения за допълнения.
 7. основното предложение.

Чл. 61. (1) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, извън случаите на чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 и 19 и по чл. 10, ал. 3. Решенията са приети с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници, когато броят на гласувалите „ЗА“ общински съветници е по - голям от останалата част от присъстващите на заседанието съветници.

(2) В случай на равенство на гласовете, предложението се смята за отхвърлено.

Чл. 62. (1) Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.

(2) Когато процедурата по гласуването, или резултатът от него бъдат оспорени от група съветници веднага след приключването му, председателят може да разпореди то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл. 63. (1) За всяко заседание на общинския съвет се води подробен протокол.

(2) Заверен препис от приети решения на общинския съвет се издава само от Председателя на общинския съвет. Председателят удостоверява идентичността между преписа и оригинала с подписа си. Протоколът от заседанията на общинския съвет се подписва от председателя и протоколиста.

 

 

Глава девета.

ВНАСЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Чл. 64. (1) Общинският съвет приема и осъществява дейността си по шестмесечни планове.

(2) Основните въпроси по плана се предлагат от председателя на общинския съвет и се утвърждават от съветниците на заседание на общинския съвет.
(3) Право да внасят предложения имат :  
1. председателят на общински съвет, председателите на постоянни комисии и общинските съветници.             
2. кметът и заместник-кметовете на Общината. 
3. лица, които по силата на други закони могат да внасят предложения за актове.
4. кметове на кметства.       
5. други лица, определени с решение на общинския съвет.      
(4) Управителите на търговски дружества с общинско участие имат право да внасят предложения и да участват в заседанията, когато се разглеждат въпроси на съответното дружество.

Чл. 65. (1) Внасяните предложения за актове трябва задължително да имат следното минимално съдържание:

1. наименование на акта.    
2. изложение на фактите и обстоятелствата, налагащи издаването на акта.   
3. правно основание за издаването на акта.         
4. посочване на организационните, материално-техническите, финансови и трудови ресурси, осигуряващи изпълнението на акта. Това правило се прилага, когато подлежащият на издаване акт е индивидуален и има вътрешно-служебен характер.
5. подпис на вносителя на предложението за акт.

(2) По преценка на вносителя или когато предметът на акта представлява правна и фактическа сложност, предложенията за актове, освен изискванията по ал. 1, следва да съдържат:

1. срок за изпълнение, когато естеството и характерът на акта налага това.
2. отговорника следящ за изпълнението на акта.
3. съгласуваност със съответните специализирани органи и организации, когато закон или естеството и характерът на акта налага това.

(3) Ако постоянна комисия или общински съветник направят предложение по същество на проекто-акт, внесен за разглеждане от кмета на Общината или от лице, което има право по силата на друг закон да внася предложение за приемане на актове в общинския съвет, то новото предложение задължително трябва да е съобразено и с изискванията на предходната алинея.

(4) Кметовете на кметство могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Кметовете на кметства се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството. 

Чл. 66. (1) Материалите за заседанието на общинския съвет се подготвят от вносителя и поднасят на председателя на общинския съвет в писмен вид не по-късно от 14 дни преди датата на заседанието и не по-късно от 10 дни, на общинските съветници.

(2) В изключителни случаи кметът на Общината може да внася материали, които касаят неотложни въпроси, преди заседанието.          
(3) Постъпилите материали се резолират от председателя на общинския съвет в еднодневен срок за постоянните комисии според тяхната компетентност.
(4) Постоянните комисии внасят становища и проекти за решения по разглежданите въпроси, включени в дневния ред, не по-късно от 2 дни преди датата на съответното заседание.
(5) Постоянните комисии за всяко свое заседание съставят протокол.

Чл. 67. Постоянните комисии обсъждат и материали, невключени в дневния ред на предстоящото заседание на общинския съвет и представят на председателя заключенията си по тях.

 

Глава десета.

КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 68. Общинският съвет осъществява контрол върху работата на кмета на общината,кметовете на кметства, кметски наместници и ръководители на общински търговски дружества и предприятия, чрез въпроси, които имат актуален характер и питания.

Чл. 69. (1) Общинските съветници имат право да отправят въпроси с актуален характер от компетенциите на съвета.

(2) Въпросите трябва да са формулирани кратко, ясно и да съдържат само необходимата информация, достатъчна за разбиране на проблема.

Чл. 70. (1) Въпросите трябва да бъдат предадени на председателя на общинския съвет в писмена форма до 3 дни преди обявеното заседание.

(2) Председателят на общинския съвет уведомява незабавно кмета на общината за постъпилите въпроси, отнасящи се до дейността на изпълнителната власт.
(3) Отговарящият може да поиска отлагане на отговора, но не по-късно от следващата сесия.
(4) Отговорът не се обсъжда, а може да бъде репликиран само от съветника, задал въпроса.
(5) Въпросът се снема от дневния ред, когато общинският съветник, който го е поставил, отсъства.       
(6) По важни въпроси се приема решение.

Чл. 71. Текущият контрол по изпълнение на приетите от общинския съвет актове се осъществява, като кметът на Общината предоставя копия от документите, изготвени при изпълненията на актовете на общинския съвет на неговия председател. Това правило се прилага, когато даденият акт е индивидуален и има вътрешно-служебен характер.

 

 

 

Глава единадесета.

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл. 72. Общинските съветници нямат право да прекъсват оратора, да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот или уронващи доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение или да извършват постъпки, които нарушават реда на заседанието.

Чл. 73. По отношение на общинските съветници могат да се прилагат следните дисциплинарни мерки:

1. забележка.
2. отнемане на думата.        
3. отстраняване от заседание.

Чл. 74. Забележка се прави от председателя на всеки оратор, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл. 75. Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл. 76. Председателят отнема думата на общински съветник, който:

1. по време на изказването си има наложени две забележки.   
2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си въпреки поканата на председателя да завърши.

Чл. 77. Председателят може да отстрани от заседание общински съветник, който:

1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин.
2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа в заседателната зала. 
3. призовава към насилие.  
4. оскърбява общинския съвет.

 

Глава дванадесета.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 78. (1) Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация.

(2) Кореспонденцията изпратена до общински съвет от държавни и местни органи на управление, юридически и физически лица, се завежда във входящ регистър на общинския съвет, като се отбелязва датата на получаване и се спазва единна система - деловодство и номенклатурата на делата. Входящият регистър се поддържа от служителя от звеното по чл. 29а от ЗМСМА.         
(3) Председателят на ОбС с резолюция разпределя входящата кореспонденция.
(4) На всички молби, жалби или заявления се отговаря устно или писмено в срок от получаването им, определен в съответния нормативен акт. Техническото изпълнение на отговорите се извършва от общинската администрация.

Чл. 79. (1) Изходящите от общинския съвет писма и предложения се съставят в три екземпляра и съдържат инициалите на общинския съветник, който ги е изготвил. Изходящите писма, предложения и материали на общинския съвет се подписват от Председателя на общинския съвет. При отсъствие на председателя или когато е възпрепятстван, подписването се извършва от заместник-председател на общинския съвет.

(2) Материалите на общинския съвет се обработват и съхраняват, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за държавния архивен фонд и подзаконовите му нормативни актове.

Чл. 80. Общинският съвет няма самостоятелен щат. Дейността на общинския съвет, на кмета на общината и на кметовете на кметства се подпомага от общинската администрация.

Чл. 81. Кметът на общината осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на административното звено в тази област.

Чл. 82.(1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на Общинския съвет и на неговите комисии.

(2) Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на общинската администрация и заедно с щатното му разписание се утвърждава по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 по предложение на председателя на общинския съвет.

(3) Председателят на общинския съвет утвърждава длъжностните характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното. Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се извършва от председателя на общинския съвет.

(4) Служителите в звеното по ал. 1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Чл. 83 Служителите в звеното подпомагат дейността на председателя на общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването и провеждането на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии като:

1. уведомява писмено или устно общинските съветници за заседанията на общинския съвет, за заседанията на постоянните и временните комисии както и по други въпроси, касаещи компетенциите на общинските съветници.
2. уведомява представителите на общинската администрация, кметствата, общинските дружества и др. за участие в заседанията на постоянните комисии.       
3. води протоколите от заседанията на общинския съвет и ги изпраща в законоустановения срок на областния управител.         
4. осигурява в техническо отношение провеждането на заседания на общинския съвет: получаване на материали и размножаването им; определяне място на заседания на постоянните комисии; озвучаване; аудио запис на заседанията на общинския съвет.
5. съхранява решенията на общинския съвет, трите екземпляри от протоколите, входяща и изходяща поща, протоколите от заседания на постоянните комисии. Пази в каса печата на общинския съвет.        
6. организира изплащането на командировъчни и възнаграждения, съгласно разпоредбите на този Правилник.  
7. огласява провеждането на заседанията на общинския съвет.

Чл. 84. Общинската администрация:

 1. чрез кмета на Общината подготвя проекти за решения на общинския съвет.
 2. осигурява подготовка на необходимите аналитични и справочни материали по разглежданите на заседанията на общинския съвет въпроси.
 3. осигурява на всеки общински съветник екземпляр от приетите от общинския съвет наредби, правилници, стратегии, програми и др.
 4. осигурява присъствието на представител на общинска администрация за участие в заседание на постоянна комисия при покана за това.
 5. извършва административно обслужване на гражданите по въпроси включени в чл. 22, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация- предоставя копия от актове на общинския съвет, като услугата се таксува, съгласно Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и услуги, предоставяни от община Павликени.
 6. кметът на общината организира изпълнението на актовете на общински съвет и внася в общински съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно.
 7. Охраната и сигурността по време на заседания на Общинския съвет, вътре и пред залата, се осигурява от кмета на общината.

 

Глава тринадесета.

УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ

Чл. 85. (1) Гражданите имат право да присъстват на откритите заседания на общинския съвет и неговите комисии, като заемат определените от председателя на съвета или на съответната комисия места.

(2) По време на заседанията гражданите са длъжни да спазват определения ред и да не пречат на провеждането на заседанията.       
(3) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл. 86. (1) По време на заседанията на общинския съвет гражданите могат да изразяват становища по обсъждан въпрос от дневния ред, ако са заявили предварително писмено желание за това до председателя на общинския съвет.

(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на пет минути.     
(3) Извън случаите по ал. 1 гражданите могат да отправят питания, представляващи обществен интерес и които са от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, на всяко заседание на общинския съвет, след изчерпване на дневния ред.

Чл. 87. (1) Гражданите, желаещи да отправят питане, се записват при председателя на общинския съвет.

(2) Гражданите получават отговор на питането по компетентност от кмета на общината или от председателя на общинския съвет/председателя на постоянната комисия/ на следващото заседание. Ако има готовност, отговорът може да бъде даден в същото заседание веднага след питането на гражданите.

Чл. 88. В заседанията на общинския съвет гражданите могат да задават и въпроси, които са поставили писмено пред общинския съвет или Кмета на Общината по друг повод, но не са получили отговор.

Чл. 89. (1) В заседанията на комисиите гражданите могат да се изказват само по въпроси, които са включени в дневния ред на комисията.

(2) Редът за изказване се определя от председателя на комисията или от правилника за дейността й.

Чл. 90.     (1) Председателят на общинския съвет и председателите на комисиите осигуряват необходимата информация на гражданите за датата, часа, мястото и дневния ред на заседанията на съвета и съответните комисии.

(2) Обявленията с данните по ал. 1 се поставят на определени места в сградите на общината, кметството, на други значими и общодостъпни места на територията на общината.
(3) Информацията се разгласява и чрез местните средства за масово осведомяване и чрез интернет.      
(4) По начина, определен в ал. 2 и ал. 3, се предоставя и информацията за приетите решения и актове на Общинския съвет.

 

Глава четиринадесета.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

Чл. 91. (1) По предложение на кметовете на кметства Общото събрание на населението избира по вишегласие двама или повече кметски съветници. Те подпомагат кмета при изпълнение на функциите му по чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

(2) Общото събрание се свиква от кмета на кметството и се счита за редовно, ако присъстват повече от половината от пълнолетното население в съответното населено място. Ако на обявеното събрание липсва кворум, то се провежда независимо от броя на присъстващите, на следващия ден в същия час и на същото място, което се обявява предния ден.
(3) Кметските съветници не могат да са роднини по права и съребрена линия до четвърта степен включително помежду си и с кмета на кметството.
(4) Кметските съветници работят на обществени начала и техният мандат съвпада с този на кмета.        
(5) Правомощията на кметските съветници се прекратяват при:
1. оставка.     
2. трайна невъзможност да изпълняват задълженията си.         
3. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.     
4. смърт.

Чл. 92. Кметът на кметството се отчита за дейността си пред населението ежегодно. Протоколът от проведеното събрание се изпраща за информация до Общински съвет – Павликени.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.По смисъла на този правилник:

1. „Неотложни въпроси“ са такива въпроси, свързани с: настъпване на непредвидими обстоятелства

-природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение; както и спазването на законосъобразен или друг установен срок, който не позволява прилагането на установената процедура, или срокове, или се отнася за усвояване на средства.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Общинският съвет може да приема отделни решения по неуредени процедурни въпроси на този правилник, които се прилагат само за конкретното заседание, освен ако не бъде решено друго.

§ 2. Този правилник може да бъде изменен или допълнен по реда на приемането му.

§ 3. Настоящият правилник е приет на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с Решение № 6 по Протокол № 3 от 30.11.2023 година на Общински съвет - Павликени и отменя Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Павликени, мандат 2019-2023 г.

§ 4. Разпоредбите на чл. 34 ал. 5 и чл. 41, ал. 2 влизат в сила от 01.01.2024 г.