Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H83

Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

Служебна тайна е информацията, създавана, обработвана и съхранявана от общинската администрация, която не е държавна тайна, нерегламентиран достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата, общината или би увредил друг правозащитен интерес.
 
1.     Протоколи и списъци от извършени проверки в регистратурата за класифицирана информация, не попадащи в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация.
2.     Кореспонденция с ТД „НС" – Велико Търново, относно проучване на лицата за достъп до класифицирана информация .
3.     Кореспонденция с Държавната комисия по сигурността на информацията, не попадаща в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация.
4.     Информация свързана с отсрочването на резервисти и техника – запас от повикване във Въоръжените сили при мобилизация.
5.     Заповеди, документи и материали съдържащи данни, факти и обстоятелства, съставляващи служебна тайна.
6.     Писма и документи получени от други ведомства в страната носещи гриф за сигурност на информация.
7.     Кореспонденция с Областен военен отдел – Велико Търново, свързана с отбраната и сигурността и не попадаща в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация.
8.     Въпросници за провеждане на изпити с дежурните по общински съвет за сигурност.
9.     Указания на Кмета на община Павликени, свързани с дейността „Отбранително-мобилизационна подготовка".