Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H81

Информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

От Заповед № РД-02-11-901 / 18.04.2018 год. на Кмета на община Павликени

 

І. Кмета на Общината, кметовете на кметства, зам.- кметовете, секретаря на Общината, главният архитект, директорът Общинско предприятие – БКД и всички служители, съгласно поименните разписания на длъжностите в делегирана от държавата дейност „Общинска администрация”, с изключение на техническите длъжности, следва да подават декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на хартиен носител и на електронен носител в сроковете по чл. 36, ал. 1 и по чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон.

 

ІІ. Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ:

 1. Зам.- кметовете на Община, секретаря на Общината, главният архитект, директорът ОП БКД и всички служители, съгласно поименните разписания на длъжностите в делегирана от държавата дейност „Общинска администрация”, с изключение на техническите длъжности и кметовете на кметства, подават декларации по образец, утвърден от Кмета на Община, при главен експерт  „Човешки ресурси ”.
 2. Кмета на Общината и кметовете на кметства подават декларации по образец, утвърден от Кмета на Община, пред постоянната комисия на Общински съвет – Павликени.
 3. Декларацията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ се подава в едномесечен срок от назначаването.
 4. Когато лицето е декларирало наличие на несъвместимост, то е длъжно в едномесечен срок от подаване на декларацията да предприеме необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта и да представи доказателства за това.
 5. При промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ се подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от същия закон за промяна в декларираните обстоятелства.
 6. Главен експерт  „Човешки ресурси” поддържа публичен регистър на декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост, като същия се публикува при спазване  изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 

ІІІ. Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПКОНПИ:

 1. Образецът на декларацията за имущество и интереси се утвърждава от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
 2. Лицата по чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ подават декларациите си пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, а всички останали служители при главен експерт  „Човешки ресурси с изключение на кметовете на кметства, които подават декларации пред постоянната комисия на Общински съвет – Павликени.
 3. Държавните служители подават декларация за имущество и интереси при  встъпването си в длъжност и всяка година до 30 април, съгласно чл. 29 от Закона за държавния служител.
 4. Кметът на Община, кметовете на кметства и служителите, назначени по трудово правоотношение, подават декларация за имущество и интереси при постъпване на работа и всяка година до 15 май, съгласно чл. 107а, ал. 5 от Кодекса на труда.
 5. Главният архитект подава декларация за имущество и интереси при постъпване на работа и всяка година до 15 май, съгласно чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗПКОНПИ.
 6. Кметът на Община, зам.- кметове на Община, секретар на Община , кметове на кметства,главният архитект, директорът ОП БКД и всички служители, съгласно поименните разписания на длъжностите в делегирана от държавата дейност „Общинска администрация”, с изключение на техническите длъжности, подават декларация за имущество и интереси в едномесечен срок от освобождаване на длъжността, съгласно чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ.
 7. Кметът на Община, зам.- кметове на Община, секретар на Община , кметове на кметства, главният архитект, директорът на ОП БКД и всички служители, съгласно поименните разписания на длъжностите в делегирана от държавата дейност „Общинска администрация”, с изключение на техническите длъжности, подават декларация за имущество и интереси в едномесечен срок от изтичането на една година след подаване на декларацията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ, съгласно чл. 38, ал. 1, т. 4 от същия закон.
 8. В срок до един месец от подаването на декларация за имущество и интереси съответното лице може да направи промяна в декларацията си, когато това се налага за отстраняване на непълноти или грешки в декларираните обстоятелства.
 9. Главен експерт  „Човешки ресурси поддържа публичен регистър на декларациите за имущество и интереси и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за имущество и интереси, като същия се публикува при спазване  изискванията на ЗЗЛД и е публична е само частта за интересите съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12 – 14 от ЗПКОНПИ.

 

ІV. Когато лицето, заемащо висша публична длъжност/публична длъжност, има частен интерес, то е длъжно да си направи самоотвод от изпълнението на конкретно правомощие или задължение по служба, като уведоми за това Кмета на общината/Постоянната комисия на Общински съвет - Павликени.

 

V. Главен експерт  „Човешки ресурси” да уведомява Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при промяна на подадения списък в комисията, в случай на назначаване или освобождаване на висши публични длъжности в 14-дневен срок от издаване на съответния акт.