Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121P7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO3

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 30.06.2021

Категория информация

Формат на публикуване

Място на публикуване

1. Правомощия на Кмета на общината

html

www.pavlikeni.bg

2. Данни за Кмета на общината

html

www.pavlikeni.bg

3. Данни за Зам.-кмета на общината

html

www.pavlikeni.bg

4. Структура на администрацията

html

www.pavlikeni.bg

5. Работно време и данни за контакт със звената в администрацията /адрес, телефон, адрес на електронна поща/

html

www.pavlikeni.bg

6. Решения на Общинския съвет

pdf

www.pavlikeni.bg

7. Списък на издадените актове в изпълнение правомощията на Кмета на общината

html

www.pavlikeni.bg

8. Текстовете на издадените от Кмета на общината общи административни актове

html

www.pavlikeni.bg

9. Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси

pdf

www.pavlikeni.bg

10. Работно време и данни за контакт с центъра, който отговаря за административното обслужване и за приемането на заявления по ЗДОИ /наименование, ЕИК, адрес, телефон, електронна поща, уеб адрес, работно време, бюджетна сметка/

html

www.pavlikeni.bg

11. Нормативни актове, които регулират дейността на администрацията -Устройствен правилник, законови и подзаконови нормативни актове

html

www.pavlikeni.bg

12. Вътрешни правила за работа на администрацията - Харта на клиента

pdf

www.pavlikeni.bg

13. Стратегии за развитие, стратегически документи, планове, програми, проекти

pdf

www.pavlikeni.bg

14. СПИСЪК на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Общинска администрация Сухиндол, подлежаща на класификация като служебна тайна

pdf

www.pavlikeni.bg

15. Информация за провеждани обществени поръчки, съгласно Закона за обществените поръчки

html

https://app.eop.bg/buyer/1254

www.pavlikeni.bg

16. Проекти на актове, заедно с мотивите за приемане, доклад и резултатите от общественото обсъждане на проекта

pdf

www.pavlikeni.bg

17. Уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 66 от АПК -основни съображения за издаване на акта, форма и срок на участие на заинтересованите лица

pdf

www.pavlikeni.bg

18. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация /описание на административната услуга, образец на заявление, вътрешни правила, годишен отчет за прилагане на ЗДОИ и др./

html, pdf, doc

www.pavlikeni.bg

19. Ред и условия за повторно използване на информация, такси по чл. 41 ж и формати, в които се поддържа информацията

doc

www.pavlikeni.bg

20. Обявления за конкурси за държавни служители

html

www.pavlikeni.bg

21. Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /регистър на подадените декларации; списък на лицата, неподали декларации в срок и др./

html

www.pavlikeni.bg

22. Друга информация, определена със закон /публични регистри, поддържани на Портала за отворени данни/

html

https://data.egov.bg/organisation/profile/e2362c9e-b39c-4a2b-a66e-908dd800b202

www.pavlikeni.bg