Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115E1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115U0
Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация Вътрешни правила по ЗДОИ Документи за достъп до обществена информация Годишен отчет по ЗДОИ Информация по ЗПКОНПИ Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и съгласно Вътрешните правила на Община Павликени, след подаване и регистриране на заявление със задължителни реквизити в Центъра за административно обслужване, при Община Павликени, бул. „Руски” № 4.

Заявлението може да бъде подадено:

  • на място в Информационен центъра за административно обслужване в Общината - писмено;
  • по електронен път изпратено на e-mail: obshtina@pavlikeni.bg  или pavlikeni@vestel.bg
  • по пощата на адрес:Община Павликени,бул. „ Руски”№ 4.

Работното време на Центъра за административно обслужване е от 08.30 до 17.30ч., тел.: 0610/ 5 13 64.

Определено длъжностно лице за предоставяне на достъп до обществена информация - Секретар на Община Павликени - тел.: 0610/ 5 13 29.