Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

Община Павликени, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679, осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни:

 

Наименование: Община Павликени

Седалище и адрес на управление и кореспонденция: бул. “Руски“ № 4, гр. Павликени, п.к. 5200

Телефон: 0610/ 5 35 80

Факс: 0610/ 5 26 42,

Web site: www.pavlikeni.bg

E-mail: obshtina@pavlikeni.bg ; pavlikeni@vestel.bg

 

Политиката за защита на личните данни в Община Павликени (администратор на лични данни) има за цел да обясни защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, съхраняваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. С тази Политика се предоставя информация за правата, които гражданите имат във връзка с обработването на лични данни от Община Павликени.

Защитата на личните данни на всеки гражданин/потребител на административни услуги е от изключителна важност за Община Павликени. Именно поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни средства за защитата им, част от които е и настоящата Политика по защита на личните данни, стриктно подчинена на следната правна рамка:

- Общ регламент за защита на личните данни /Регламент (ЕС) 2016/679/;

- Закон за защита на личните данни.

Целта на настоящата политика е чрез отдаване на голямо значение на принципа на зачитане на личния живот да  се гарантира неприкосновеността на личните данни и да осигури защита на всеки гражданин от неправомерно обработване на лични данни в процеса на свободно движение на данни. В изпълнение на Политиката за защита на личните данни в Община Павликени са приети съответни вътрешни правила за реализирането й.

Политиката за защита на личните данни в Община Павликени е утвърдена със Заповед № РД-02-11-1787/07.08.2018 г. на Кмета на Община Павликени и допълнена със Заповед № РД-02-11-2977/27.12.2018 г.

 

 КАКВО СЕ РАЗБИРА ПОД „ЛИЧНИ ДАННИ“ И „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“

•        „Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер/ЕГН, номер на лична карта, данни за контакт - местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, e-mail адрес, онлайн идентификатор/IP адрес и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице. Тези данни не се обработват безнадзорно, а под строг контрол и спазване на нормативните правила.

•        „Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

ЗАЩО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с упражняването на нашите официални правомощия, спазване на законови задължения, защита на законни интереси или при изпълнение на задача от обществен интерес.

Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на физически лица, е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяването на законоустановени функции на Община Павликени – предоставяне на услуги на гражданите, събиране на данъци, установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания, както и други правомощия, предвидени в нормативната уредба.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец); данни за здравословното състояние, данни от документ за самоличност (тези данни не се съхраняват от Община ПАВЛИКЕНИ, но чрез тях се извършва проверка за валидност на съответния документ и се проверява самоличността на съответното лице); данни за пълномощник (ако лицето се представлява от пълномощник) и за неговото пълномощно; данни за комуникация с гражданите (например адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес или др.).

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните за конкретни, изрично указани и законни цели в съответствие с действащото законодателство. Съобщаваме и обясняваме на гражданите какви лични данни събираме, както и защо и как го правим. Обработваме лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие със законодателството.
Въвели сме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. Община Павликени стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.

Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове. Информацията не се ползва повторно за цели несъвместими с първоначалните.

Забранено е: обработването на лични данни, които разкриват расов/етнически произход; политически, религиозни и философски убеждения, както и лични данни, отнасящи се за здраве и полов живот.

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

В повечето случаи получаваме информация директно от субектите на данни, когато те попълват искания, заявления и други документи, необходими за упражняването на официалните правомощия и за спазване на законови задължения на общинската администрация.

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Можете да се свържете с нас, за да упражните своите права.

Можете да защитите Вашите права лично или чрез пълномощник като подадете писмено заявление до Кмета на Община Павликени, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.

Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове.

Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) има право на:

- Информираност (Информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните за Вас лични данни);

- Коригиране (ако данните са неточни); Коригиране/попълване ако данните са неточни/непълни - по Ваша инициатива или по инициатива на Община Павликени;

- Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен*“);

- Ограничаване на обработването от страна на Община Павликени, при наличие на законовите основания за това;

- Преносимост на личните данни между отделните администратори – това право Ви позволява да получите данните си от Община Павликени и да ги прехвърлите на друг администратор в подходящ за употреба формат;

- Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

- Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

- Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

* Правото на изтриване (или „правото да бъдеш забравен“) дава възможност, когато субектът на данни не желае данните му да бъдат обработвани и не съ­ществуват законни основания за тяхното съхранение, да поиска те да бъдат заличени при едно от следните основания:

- Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

- Субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обра-ботването на данните;

- Субектът на данни възразява срещу обработването и няма преимуществено законово основание за продължаване на обработването;

- Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

- Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение;

- Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информа-ционното общество на дете.

„Правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право. Съществуват ситуации, в които Община ПАВЛИКЕНИ има възможност да откаже да заличи данните, а именно когато обработването на конкретните данни е необходимо за някоя от следните цели:

- За упражняване правото на свобода на изразяване и информация;

- За изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес или упраж-няване на публична власт;

- За целите на общественото здраве;

- Архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изслед-вания или статистически цели;

- За установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

Физическото лице, което е субект на данни, има право да получи информация за администратора на лични данни, както и за обработването на личните му данни. Тази информация включва:

- Данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за връзка, вкл. координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните;

- Целите и правното основание за обработването;

- Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;

- Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо);

- Срока на съхранение на личните данни;

- Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова);

- Информация за всички права, които субектът на данни има;

- Правото на жалба до надзорния орган.

Посочената информация не се предоставя, ако субектът на данни вече разполага с нея.

При отказ да бъде изпълнено Вашето искане ще бъдете уведомени за причините, поради които не са предприети действия по него, както и за възможността да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

Действията, които Община ПАВЛИКЕНИ предприема при и по повод упражняването на правата на потребителите, са напълно безплатни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например поради своята повторяемост), общината има право, по свое усмотрение да откаже да изпълни искането.

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ръководството на Община Павликени е извършило преглед и анализ на риска, и е преценило, че при обработването на лични данни няма опасност операциите по обработването да породят висок риск за правата и свободите на физическите лица, поради което не е необходимо извършване на оценка на въздействие върху защита на личните данни (ОВЗД). При промяна на видовете операции по обработване ръководството на Община Павликени ще предприеме необходимите действия по извършване на ОВЗД и консултирането и  с Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Когато резултатът от ОВЗД показва, че обработването ще породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, Община Павликени задължително извършва:

- консултация с КЗЛД преди обработването

- предприема мерки за ограничаване на риска

Оценка на въздействие върху защитата на данни се прилага и като:

- форма на ранно предупреждение за идентифициране на скрити до момента слабости в обработката на лични данни

- метод за идентифициране на проблемите, преди контролните органи и консултирането с КЗЛД.

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни не се предоставят на трети лица без съгласието на лицето, за което се отнасят. Община Павликени прилага комплекс от мерки, за да защити Вашите лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, разписани във Вътрешните правила за защита на личните данни в Община Павликени. Възможно е при предвидени от закона обстоятелства Вашите лични данни да бъдат разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от Комисията за защита на личните данни, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Също така възможно е разкриване на лични данни, когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона. Възможно е, когато е необходимо или уместно, да бъдат предоставени Ваши лични данни за целите на националната сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост.

Законови предпоставки, задължаващи Община Павликени да предостави лични данни на друг орган или институция:

- Предотвратяване или разкриване на престъпление;

- Провеждане на наказателно производство или изпълнение на наказание;

- Предотвратяване на непосредствена и сериозна заплаха за обществения ред;

 

За повече информация относно политиката по защита личните данни в Община Павликени, сигнали, предложения и други въпроси можете да се свържете с нас чрез:

  • Информационния център на Община Павликени, на тел. 5-13-64, всеки работен ден от 8,30 до 17,30 часа или на адрес: гр. Павликени, п.к. 5200, бул. „Руски“ № 4;
  • Официалната Интернет страница на Община Павликени www.pavlikeni.bg;
  • Електронен адрес/e-mail адрес: obshtina@pavlikeni.bg ; pavlikeni@vestel.bg ;
  • Длъжностно лице по защита на личните данни при Общинска администрация – гр. Павликени:

Владимир Лечев – ст. юрисконсулт в Отдел „Правно обслужване, човешки ресурси и обществени поръчки“, тел. 0610/5 13 30; GSM: 0885 349 207

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Деловодство:

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525
 

Форма за оттегляне на съгласие
Дата на публикуване: 27.04.2021

Декларация-съгласие
Дата на публикуване: 27.04.2021

Възражение срещу обработване на ЛД
Дата на публикуване: 27.04.2021

Заявление за достъп до лични данни
Дата на публикуване: 27.04.2021