Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T53
Контакти Записване на часове Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 11.05.2021

Община Павликени приема писмено или устно подадени искания за издаване на индивидуален административен акт във връзка с извършваните административни услуги, съгласно чл. 29 от АПК, депозирани пряко на гишетата за обслужване на клиенти, чрез лицензиран пощенски оператор, електронна поща при спазване на ЗЕУ.

 • Пред Община Павликени потребителите на административни услуги се представляват по закон и по пълномощие по реда на Гражданския процесуален кодекс, като могат да се представляват и от други граждани или организации с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се изисква такава.
 • Писмените искания (включително жалби, протести, сигнали и предложения), приети от служителите в звената за административно обслужване, се регистрират по общия ред, съгласно Инструкция за организация на деловодната дейност в Община Павликени и Устройствения правилник.
 • Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, подписан от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило и се регистрират по общия ред, съгласно чл. 29, ал.5 от АПК, Инструкция за организация на деловодната дейност в Община Павликени и Устройствения правилник.
 • Датата на започване на производството по извършване на административната ус­луга е датата на постъпване на искането в Община Павликени.
 • За исканията, подадени по пощата, включително и по електронната, по факс, в извън работно време, сроковете за вземане на решение от административния орган започват да текат от следващия работен ден.

 Община Павликени изпълнява административните услуги в нормативно определените срокове.

 • Заплащането на дължимите такси и цени на услуги от потребителите, се извършва съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги, предоставяни от Община Павликени, приета от Общински съвет Павликени. Начини на плащане на таксата на заявената от Вас административна услуга:
  • на гише „Каса“ в Център за административно обслужване;
  • по банкова сметка:

IBAN: BG77UNCR75278443385100

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк

 • Служителите от звената за административно обслужване спазват нормативните и вътрешните стандарти на обслужване, въведени в Община Павликени с Хартата на клиента, Етичен кодекс за поведение на служителите в Общинска администрация – Павликени и Наръчника по качеството