Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.03.2022

БУЛСТАТ: 000133901

ДДС №: BG000133901

 

Вашите задължения към общината можете да платите безкасово по сметката на Община Павликени - BG77UNCR75278443385100, UNCRBGSF – УниКредит Булбанк и по съответния код на плащане:

441400 -  Патентен данък;

442100 - Данък върху недвижимите имоти;;

442200 – Данък върху наследствата;

442300 – Данък върху превозните средства;

442400 – Такса за битови отпадъци;

442500 - Данък при придобиване на имущества по дарение и възмездно;

442800 – Туристически данък;

443400 – Други местни данъци, определени със закон;

446500 – Глоби по наказателни постановления;

448011 –  Такса гробни места ;

448001 –  Такса технически услуги ;

448007 – Такса административни услуги .