Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52CC1
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52CQ1
Електронни административни услуги Административни услуги Банкови сметки Център за административно обслужване Проверка на статус на преписка Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.05.2021

Административното обслужване в Община Павликени се осъществява при спазване на принципите, установени в Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията, Наредбата за административно обслужване, Наредбата за обмена на документи в администрацията, Наредбата за Административния регистър, Хартата на клиента в Община Павликени:

 1. равен достъп до административните услуги и до информация за администра­тивното обслужване в Община Павликени;
 2. осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване;
 3. прилагане на установени стандарти за качество на административното обслужване;
 4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване;
 5. периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите;
 6. осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги – посещение на място, поща, електронна поща, телефон за предоставяне на информация, интернет;
 7. служебно събиране на информация;
 8. осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.

Административното обслужване в Община Павликени се осъществява чрез:

 1. Център за административно обслужване (ЦАО), обозначен с указателни табели на български и на английски език, находящ се на адрес: гр.Павликени, бул. „Руски“ № 4.
 2. Отдел „Бюджет и местни приходи“, обозначен с указателни табели на български език, находящ се на адрес: гр. Павликени, ул. „Съединение” № 4;
 3. Кметства и населени места с административно обслужване от кметски наместник.
 4. Общата организация по административно обслужване на потребителите в Община Павликени се осъществява чрез служителите в Центъра за административно обслужване.