Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112
Изпълнени проекти Проекти в процес на оценяване Текущи проекти Енергийна ефективност Проекти на МБАЛ – Павликени

Изпълнявани проекти

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 11.05.2021

Информация от ИСУН 2020 за проектите, по които Община Павликени е бенефициент

Община Павликени изпълнява проекти по оперативни програми, както и по други финансиращи програми, в сферата на инфраструктурата, околната среда, енергийната ефективност, социалните дейности и др. Изпълнението им ще подобри качеството на живот чрез изграждането и/или ремонта на различна по вид инфраструктура и предоставянето на качествени услуги за населението, ще повиши привлекателността на региона за жителите и посетители на общината, но и същевременно ще привлече външни инвеститори.