Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KC5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12145

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.04.2024

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Павликени се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Павликени и в съответствие със стратегията за управление на общинската собственост за съответния период. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.

Разработването на програма се предхожда от отчет на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през предходната година.

В програмата са дадени прогнози за очакваните приходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост; основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане и при необходимост внасянето им като непарична вноска в капитала на търговски дружества; учредяване на ограничени вещни права или предоставяне на концесия; необходимостта от нови имоти или замени и способите за тяхното придобиване.

 

 

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г. е актуализирана със следните решения на Общински съвет - Павликени:

1. Решение № 94 по Протокол № 7/28.02.2024 г.

2. Решение № 95 по Протокол № 7/28.02.2024 г.

3. Решение № 100 по Протокол № 7/28.02.2024 г.

4. Решение № 101 по Протокол № 7/28.02.2024 г.

5. Решение № 120 по Протокол № 9/28.03.2024 г.

6. Решение № 123 по Протокол № 9/28.03.2024 г.