Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K44
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD2

Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 22.11.2023

Дейността на отдел „Общинска собственост и стопански дейности“ е свързана със следното:

 • Управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
 • Предоставяне на концесия на имоти – публична общинска собственост.
 • Поддържане на картотека на граждани и семейства с установени жилищни нужди и настаняването им в общински жилища.
 • Търговските дружества с общинско участие. 
 • Категоризиране на туристически обекти, в съответствие с изискванията на Закона за туризма.
 • Търговската дейност на територията на общината.
 • Разрешения за дейности и работно време на търговските обекти.
 • Разрешения за поставяне на реклами и информационни елементи пред търговските обекти.
 • Разрешения за таксиметров превоз.
 • Удостоверения и справки, свързани с общинската собственост, по молби на физически и юридически лица.

 

 

 

Заповед за завземане на безстопанствени недвижими имоти на територията на община Павликени, представляващи част от комбинирана сграда, построена в УПИ І, находящ се в кв. 28 по ПУП на с. Мусина, община Павликени, а именно:

 • Северно тяло (2) - изцяло;
 • Сладкарница и склад с площ от 92 кв.м, находящи се на първи етаж от Средно източно тяло (3);
 • Южно тяло (4) - изцяло.