Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KO6
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IA3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL3

Oбщински предприятия

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.05.2021

С Решение № 260 от Протокол № 29/26.02.2009 г. на Общински съвет - Павликени е създадено Общинско предприятие „Благоустрояване и комунална дейност“ - гр. Павликени.