Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 21.03.2022

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

e-mail: css.pavlikeni.bg@gmail.com

тел.: 0610/52336, 0884 268 626

Директор: Татяна Иванова

Социалните услуги на територията на община Павликени се предоставят от Комплекс за социални услуги, който обединява следните услуги:

 • Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и пълнолетни лица с увреждания

гр. Павликени 5200

ул. Любен Каравелов №31

телефон 0884 895811

е-mail csri.pavlikeni@gmail.com

Управител - Мария Ангелова

 • Дневен  център за деца с увреждания

гр. Павликени 5200

ул. Любен Каравелов №31

e-mail: dcdu_pavlikeni@mail.bg

тел.:  061098906

моб.тел.:  0882633769

Управител: Магдалена Печинова

 • Център за обществена подкрепа

гр. Павликени 5200

ул. Любен Каравелов №31

e-mail:  cop_pavlikeni@abv.bg

тел.: 0610/52336

моб.тел.: 0882211972

Управител: Теменужка Божанова

 • Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания „Любов“

гр. Павликени, 5200

 ул.“ Л. Каравелов“ №33

 • Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания „Надежда“

гр. Павликени, 5200

ул.“ Л. Каравелов“ №31

 • Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания „Св. Мина“

гр. Павликени, 5200

 ул.“ Страцин“ 2Г

 • Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Вяра“

гр. Павликени, 5200

ул.“ Страцин“ 2В

e-mail: mgd_pavlikeni@dir.bg

тел.: 061098907

моб.тел.: 0882 633 827

 • Дом за стари хора с. Караисен

с. Караисен, ул. „Извън регулация” №1, общ. Павликени.

e-mail:  dsh_karaisen@abv.bg

тел.: 06132/2289

моб.тел.: 0882534922

Дом за стари хора с. Караисен предоставя социални услуги на възрастни хора в надтрудоспособна възраст, навършили определената в чл.68, ал.1-3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж, включително на онези от тях, които са с физически увреждания и имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕК/НЕЛК.

 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

Адрес: гр. Павликени, ул. „Съединение” 2

Управител: Милена Катинова

Телефон: 0610/5 28 59

GSM 0884117201

e-mail: dsp@pavlikeni.bg

Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, които се предоставят в общността. Те включват – доставяне на храна в дома, помощ в поддържането на хигиена в дома, съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства на потребители, които се нуждаят от тях и битови услуги.

Документи за ползване на услуги: молба-декларация и медицинска характеристика /по образец/.

 

МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ

ИНФОРМАЦИЯ

„ЛИЧНАТА ПОМОЩ“ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в Механизма за лична помощ.

До 31 декември 2021 г. право за включване в Mеханизма за лична помощ имат:

-Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

-Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно нанмалена трудоспосожсно без определена чужда помощ

Когато ползвател на лична помощ е дете с трайно увреждане, за което се получва месечна помощ по чл. 8Д, ал. 5, т.2 от Закона за семейни помощи за деца, в заявлението-декларация по ал. 1 заявителят дава писмено съгласие до 380 лв. от помощта, като конкретният размер съответсва на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, да се превеждат по бюджета на общината от Агенцията за социално подпомагане, след определянето на асистент и сключването на трудовия договор.

Средствата са за сметка на ежегодно определения със Закона за държавния бюджет на Република България размер на месечната помощ по чл. 8Д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца и за часовете определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания. Когато ползвател на лична помощ получва добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социалното осигуряване в заявленито-декларация по ал. 1 заявителят дава писмено съгласие добавката да се превежда на АСП от НОИ след определянето на асистент и сключването на трудовия договор.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ – Павликени, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявлението – декларация (по образец) се подава в Домашен социален патронаж гр.Павликени, ул. „Съединение“ № 2, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 часа, лично или чрез упълномощено от него лице до кмета на общината по настоящ адрес.

В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва.

Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка), както нотариално заверено пълномощно.

АСИСТЕНТИ

Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.

Кандидатът за асистент подава заявление по образец, към което прилага:

 1. Документ за самоличност (за справка)
 2. Автобиография;
 3. Медицински документ за постъпване на работа
 4. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец);
 5. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец).
 6. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.
 7. В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

 

 

Адрес: гр.Павликени,ул.“Съединение“№2

Милена Катинова

0884117201

 

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Патронажна грижа в домашна среда чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Целеви групи:

Възрастни хора над 65 годишна възраст, с ограничения или невъзможност за самообслужване;

Хора с увреждания и техните семейства.

Всеки потребител може да получи услуги до 2 часа дневно до 03.06.2022 г., предоставени от екип от обучени по проекта специалисти, включващи медицински специалист, социален асистент, психолог.

Адрес: гр.Павликени, ул.“Съединение“№2

Милена Катинова

GSM : 0884117201/0889042465

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА , АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

Специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:

 • самообслужване;
 • движение и придвижване;
 • промяна и поддържане на позицията на тялото;
 • изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
 • комуникация.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ може  да се извърши всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, на тел.0884065506 или на  e-mail: otdel_hdsu@abv.bg .

Заявяването може да се направи всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа и в Домашен социален патронаж гр.Павликени, ул.“Съединение“№2  и на e-mail:  dsp@pavlikeni.bg .

Предвидено е един асистент да обслужва средно 3 лица.

За допълнителна информация: тел. 0884117201-Милена Катинова, тел. 0888250022-Георги Таракчиев