Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HE6A0QBUIND909IJ5

Заповед за удължане на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Община Павликени срещу разпространението на грип и ОРЗ

Дата на публикуване: 07.02.2024
Последна актуализация: 07.02.2024

ОБЩИНА  ПАВЛИКЕНИ

                                                                                                                                                                                             

ЗАПОВЕД

№ РД-02-11- 578

гр. Павликени, 07.02.2024 г.

 

       На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Методическо указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ), утвърдени със Заповед №РД-01-260 от 11.09.2019 г. от министъра на здравеопазването, Национален план на Република България за готовност при пандемиия, приет с ПМС №747 от 14.07.2022 г., Решение на Областния оперативен съвет за борба с грипа и ОРЗ от 29.01.2024 г. и съгласувано с Главния държавен здравен инспектор на Република България, и Заповед №РД-01-20 от 05.02.2024 г. на директора на РЗИ – Велико Търново,

НАРЕЖДАМ:

 

I. Удължавам въведените със Заповед №РД-01-16 от 29.01.2024 год.  временни противоепидемични мерки на територията на Община Павликени срещу разпространението на грип и ОРЗ, за периода от 06.02.2024 г. до 09.02.2024 г., както следва:

1. В МБАЛ Павликени ЕООД:

            - Преустановяване на свижданията в лечебното заведение. Допускат се изключения в ситуация на термално болни пациенти;

            - Управителят на МБАЛ Павликени ЕООД да организира работата в съответствие с разписаните в Комплексния план за борба с грип и остри респираторни заболявания мерки, на РЗИ – Велико Търново.

2. В лечебните заведени за извънболнична медицинска помощ:

            - Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и деца;

            - Преустановяване на профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации.

3. Провеждане на стриктен ежедневен филтър от медицинските специалисти в детските заведения (детски градини и детски ясли) за недопускане на деца и ученици с клинични симптоми за остри заразни болести. Откритите болни деца и ученици се връщат по домовете, а заболелите лица от персонала на детските и учебни  заведения не се допускат на работа. Извършване на засилена текуща дезинфекция на повърхности и предмети и често проветряване на помещенията.

4. Преустановяване на свижданията и провеждане на ежедневен филтър в КСУ – Павликени за наличие на потребители и персонал с налични симптоми на грип и ОРЗ, като заболелите лица от персонала не се допускат на работа.

5. Задължително е носенето на предпазни маски за лице в МБАЛ – Павликени ЕООД и в лечебните заведения за извънболнична помощ, като от медицинския персонал, така и от посетителите.

II. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Велико Търново.

III. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Албена Петрова – заместник-кмет на община Павликени.

IV. Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община Павликени.

Препис от настоящата заповед да се  връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

Кмет на Община Павликени