Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HE6A0QBUIND909IJ5

Управление на отпадъците в община Павликени

Дата на публикуване: 25.03.2022
Последна актуализация: 13.07.2023

Йерархията на управление на отпадъците задава пет възможни начина за институциите, бизнеса и домакинствата за справяне с отпадъците и дава приоритет на мерките в следната последователност:

 

 1. Предотвратяване на образуването на отпадъци – не се допуска дадена вещ да стане отпадък чрез ремонт или намиране на ново приложение от собственика;
 2. Подготовка за повторна употреба – вече изхвърлена вещ или част от нея се обновява, ремонтира или ѝ се намира ново приложение в специализирани пунктове, вкл. в пунктовете за вторични суровини;
 3. Рециклиранеразделно събиране с цел предаване за обработка за получаване на суровини за производство на нови изделия;
 4. Друго оползотворяване, напр. оползотворяване за получаване на енергия – изгаряне на част от отпадъка, който е безвреден и не може да се оползотвори по начините, посочени в т. от 1 до 3, с цел получаване на електрическа и/или топлинна енергия или биогаз;
 5. Обезвреждане (контролирано депониране, изгаряне без оползотворяване на енергията и др.) – най-ниското ниво в йерархията – прилага се за отпадъка, който не може да се оползотвори по начините, посочени в т. 1 до т. 4, вкл. и за отпадъка от изгарянето по т. 4, за който няма друго приложение.

 

 1. БИТОВИ ОТПАДЪЦИ:

Община Павликени, в изпълнение на ангажиментите си по Раздел III „Задължения на органите на местното самоуправление и местната администрация“, Глава втора „Задължения и отговорности“ от Закона за управление на отпадъците, предоставя на гражданите на общината следните възможности за изхвърляне на генерираните битови отпадъци:

 

 1. ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТЕКСТИЛНИ ОТПАДЪЦИ - ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА

На посочените по-долу места в гр. Павликени са разположени 3 броя специализирани контейнери за текстилни изделия - дрехи, пердета, хавлиени кърпи и др., вкл. чанти и обувки:

 • Общински пазар гр. Павликени (до Нафтостанцията);
 • Магазин „Абсолют +”, гр. Павликени (бул. „Руски” до Стадион „Г. Панов”);
 • Магазин „Абсолют +”, гр. Павликени (пл. „Ст. Караджа”).

Контейнерите са в син цвят и на фронталната им част е поставен стикер с ясно упътване за начина, по който следва да се използват.

ВАЖНО!!! Всички изхвърляни текстилни или кожени отпадъци трябва да са чисти и опаковани в добре затворена торба.

 

 1. РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ - РЕЦИКЛИРАНЕ

Системата за разделно събиране на територията на Община Павликени се състои от:

 • жълти контейнери тип „Иглу“ – за хартия, пластмаса и метал и
 • зелени контейнери тип „Иглу“ – за стъкло.

Контейнерите за разделно събиране са разположени на територията на гр. Павликени, гр. Бяла Черква, с. Батак, с. Бутово, с. Върбовка, с. Караисен, с. Михалци, с. Мусина, с. Недан и с. Стамболово.

 

 • Кафяви контейнери, осигурени от Община Павликени, предназначени само за  биоразградими „зелени“ отпадъци.

Кафявите контейнери са разположени на територията на град Павликени.

ЖЪЛТ КОНТЕЙНЕР

ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:

 • Печатни материали – вестници, списания, рекламни материали, тетрадки и др.;
 • Картонени кутии – опаковки от прах за пране, хранителни продукти, лекарства, обувки и др.;
 • Кашони (велпапе);
 • Опаковъчна хартия;
 • Кори за яйца;
 • Пластмасови бутилки от безалкохолни и алкохолни напитки, минерална вода и др.;
 • Пластмасови кутии от козметични продукти, сладолед, сирене и др.;
 • Кофички от кисело мляко;
 • Флакони от козметични продукти – шампоани балсами и др.;
 • Тарелки от хранителни продукти;
 • Полиетиленови пликове и торбички;
 • Метални кутии (кенове) от безалкохолни напитки и бира;
 • Метални спрей флакони – пяна за бръснене, дезодоранти и др.;
 • Консервни кутии;
 • Метално фолио;
 • Всякакъв вид капачки от буркани и шишета.

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:

 • Силно замърсени опаковки и хартия;
 • Санитарно – хигиенни материали;
 • Тапети;
 • Туби от авто - масла;
 • Опаковки, съдържали опасни химически вещества;
 • Платки от електронни устройства;
 • Саксии за цветя;
 • Играчки и електроуреди.

 

ВАЖНО!!!

 • Преди да изхвърлите ХАРТИЕНИТЕ опаковки, изпразнете съдържанието им и ги сгънете максимално, за да се намали обема им;
 • Преди да изхвърлите ПЛАСТМАСОВИТЕ опаковки, изпразнете съдържанието им и ги изплакнете, смачкайте бутилките,  за да се намали обема им;
 • Преди да изхвърлите МЕТАЛНИТЕ опаковки, изпразнете съдържанието им и ги изплакнете, смачкайте кеновете,  за да се намали обема им.

 

ЗЕЛЕН КОНТЕЙНЕР

ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:

 • Всякакви видове стъклени буркани – от консервирани и детски храни;
 • Стъклени бутилки от безалкохолни и алкохолни напитки;
 • Стъклени шишета и флакони от лекарствени средства и козметични продукти.

 

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:

 • Прозоречно стъкло;
 • Силно замърсени опаковки;
 • Опаковки, съдържали опасни химически вещества;
 • Електрически крушки;
 • Луминесцентни лампи;
 • Домакински съдове и огледала.

 

ВАЖНО!!!

 • Преди да изхвърлите СТЪКЛЕНИТЕ опаковки, изпразнете съдържанието им и ги изплакнете;
 • Отстранявайте капачките.

 

КАФЯВ КОНТЕЙНЕР

ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:

 • Градински отпадъци – стръкове на растения, трева;
 • Шума;
 • Биоразградими хранителни отпадъци – развалени плодове, зеленчуци и др.

 

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:

 • Умрели животни и кланични отпадъци;
 • Пръст и камъни;
 • Селскостопански отпадъци - слама, фуражи и др.;
 • Животинска тор;
 • Опасни, агресивни и токсични отпадъци.

ВАЖНО!!!

 • Преди да изхвърлите клони ги надребнете, за да се намали обема им.

 

ВАЖНО!!!

 • В пластмасовите контейнери – жълт, зелен и кафяв, не изхвърляйте сгур и остатъци от твърдо гориво за отопление - опасност от запалване.
 • Строителни отпадъци, производствени отпадъци, умрели животни, кланични отпадъци, слама, животинска тор, опасни, агресивни и токсични отпадъци.

 

 

 1. ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОУРЕДИ И ДРУГИ - РЕЦИКЛИРАНЕ

Излезлите от употреба перални, печки, хладилници, излезли от употреба МПС и други, предавайте в действащите на територията на Община Павликени пунктове за вторични суровини. Може да договорите транспорт, товаро - разтоварни работи и останалите условия на сделката.

 

ВАЖНО!!! В действащите на територията на Община Павликени пунктове за вторични суровини може да предавате пластмаси, стъкло, метал и хартия, срещу заплащане.

 

 1. СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ - РЕЦИКЛИРАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ТЕРЕНА С ОБРАТЕН НАСИП

Местоположение на обособената площадка за изхвърляне на строителни отпадъци: ПИ с идентификатор 55052.332.310 в землището на гр. Павликени (бивша кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика).

Разрешени за приемане отпадъци:

 • Бетон;
 • Тухли;
 • Керемиди, плочки и керамични изделия;
 • Смеси от бетон, тухли Керемиди, плочки и керамични изделия;
 • Почви и камъни;
 • Строителни материали на основата на гипс.

За изхвърляне на строителни отпадъци на обособената за целта площадка се процедира както следва:

 1. Подаване на заявление по образец в кметството на населеното място или в Център за обслужване на клиенти, бул. Руски № 4, гр. Павликени;
 2. След проверка на отпадъците от служител на Община Павликени (инспектор, еколог, кмет/кметски наместник), се заплаща регламентираната в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги, предоставяни от Община Павликени такса, и се получава писмено разрешение, с което отпадъците ще бъдат приети на площадката.
 3. Извозването на отпадъците до площадката може да се осъществи по следните начини:
  1. Организирано от притежателя на отпадъците или
  2. от ОП БКД с тракторно ремарке, в рамките на работното време, след заплащане на регламентираната в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги, предоставяни от Община Павликени такса.

 

ВАЖНО!!! Строителните отпадъци не трябва да са смесени с пластмасови, картонени, метални и стъклени отпадъци, и дърво.

ВАЖНО!!! Строителните отпадъци не трябва да съдържат опасни вещества.

 

 1. ОТПАДЪЦИ ОТ ДЪРВЕСИНА – РЕЦИКЛИРАНЕ
 1. Отпадъци от дърво - плоскости от стари мебели, стара дограма, дъски от кофраж и др. подобни могат да се предадат безплатно в базата на ОП БКД, гр. Павликени, ул. „Поп Харитон” № 1.
 2. Извозването на отпадъци до базата на ОП БКД се извършва по реда, посочен за строителни отпадъци в т. 3 по-горе.

 

 1. ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ – ОБЕЗВРЕЖДАНЕ ЧРЕЗ ДЕПОНИРАНЕ:
 1. Едрогабаритните отпадъци: мебели, столове, маси, легла, дивани и др. се предават безплатно на адрес гр. Павликени, ул. „Поп Харитон” № 1 (база на ОП БКД);
 2. Извозване на едрогабаритни отпадъци до базата на ОП БКД се извършва по реда, посочен за строителни отпадъци в т. 3 по-горе.

 

ВАЖНО!!! Печките и хладилниците не са едрогабаритни отпадъци.

 

ВАЖНО!!! Оставянето на строителни и други едрогабаритни отпадъци до контейнерните или на други нерегламентирани места е забранено и подлежи на санкция!

 

 1. ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ КАТЕГОРИЗИРАНИ КЪМ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ГОРЕ – ЧАСТИЧНО РЕЦИКЛИРАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ ЧРЕЗ ДЕПОНИРАНЕ.

Тези отпадъци се изхвърлят в металните контейнери тип „бобър“, разположени във всички населени места на общината. След събиране от ОП БКД се извозват до депото в с. Санадиново, Община Никопол, където са подложени на 3 вида обработка – частично сепариране, при което се отделят годни за рециклиране материали; компостиране на отделен биоразградим отпадък и депониране.

 

 1. СГУР И ПЕПЕЛ – ОТПАДЪК ОТ ГОРИВА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ

На територията на гр. Павликени през отоплителния сезон се поставят поцинковани кофи тип „Мева“, обозначени с надпис и предназначени за отпадъците от отоплението на твърдо гориво.

 

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ Строителни отпадъци, производствени отпадъци, умрели животни, кланични отпадъци, слама, животинска тор, опасни, агресивни и токсични отпадъци!

 

 1. ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ – ОБЕЗВРЕЖДАНЕ (извършва се от лицензирани фирми и организации, с които Община Павликени има сключени договори)

Община Павликени регулярно организира кампании за безплатно предаване на опасни отпадъци - лекарства с изтекъл срок на годност, пестициди и др. препарати за борба с вредители, лепила, лакове, бои, разредители за боя, мастила, опаковки от перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества, луминесцентни лампи, живачни термометри и съдържащи живак отпадъци, излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, гуми, батерии и акумулатори, отработени масла и излезли от употреба МПС.

Информация за кампаниите може да получите от сайта на Общината или в кметството на населеното място.

 

 1. ПЛОСКО ПРОЗОРЕЧНО СТЪКЛО

Този отпадък се предава безплатно в базата на ОП БКД на адрес: гр. Павликени, ул. „Поп Харитон” № 1.

Извозването на плоско прозоречно стъкло до базата на ОП БКД се извършва по реда, посочен за строителни отпадъци в т. 3 по-горе.

 

ВАЖНО!!! Приема се само чисто прозоречно стъкло. Дограмата трябва да е отстранена.

 

 1. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

За безопасното третиране на производствени отпадъци, отговорността е на фирмите, които ги генерират. В тази група се включват и биоразградимите отпадъци от разсадници.

За целта фирмите, генериращи производствени отпадъци на територията на Община Павликени, сключват договори с организации за оползотворяване.

Фирмите, генериращи производствени отпадъци на територията на Община Павликени, могат да сключат договор с Регионалната система за управление на отпадъците Левски/Никопол за приемане на отпадъците им на депото в с. Санадиново, включително и за компостиране.

 

 1. САНКЦИИ

Санкциите, предвидени за неизпълнение на посочените по-горе условия, са разписани в Глава шеста „Принудителни административни мерки и административнонаказателни разпоредби“ от Закона за управление на отпадъците и Раздел II Административни нарушения и наказания от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Павликени.

 

 

Уважаеми съграждани,

 

Поддържайте чистота около домовете си и на териториите за обществено ползване. Изхвърляйте отпадъците на определените за това места!

 

 

За контакти:

Община Павликени

бул. „Руски“ №4

5200 гр. Павликени

тел.: 0610 53580

 

e-mail: obshtina@pavlikeni.bg; www.pavlikeni.bg

 

За допълнителна информация - тел. 0610 51355.